Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 64403
(111)  Číslo ochrannej známky  178449 
(151)  Dátum zápisu  20.11.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  64403 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.10.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BATES 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wolverine Outdoors, Inc.; 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351; US 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.1997 08/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.1998 02/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.01.2002 01/2002 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 06.06.2011 06/2011 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.12.2016 12/2016 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 64403
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 64403
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Plná moc 19.01.1995 Typ Doručené
2 F0021 Poplatok Typ Platba
3 Spis Praha Typ Doručené
4 pokyn na zverejnenie POZ 18.11.1996 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.12.1997 Typ Odoslané
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 29.06.2001 Typ Doručené
6a Plná moc 29.06.2001 Typ Doručené
7 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.07.2001 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 19.11.2001 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.02.2011 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku za obnovu 11.03.2011 Typ Odoslané
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.03.2011 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2011 Typ Odoslané
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2016 Typ Platba
14 Žiadosť o zápis prevodu 13.09.2016 Typ Doručené
14a Doklad o prevode 13.09.2016 Typ Doručené
14b Plná moc 13.09.2016 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2016 Typ Odoslané
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 05.03.2021 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.09.2021 Typ Doručené
17a Plná moc 07.09.2021 Typ Doručené
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.09.2021 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 01.10.2021 Typ Odoslané
POZ 64403
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.10.2016 Wolverine Outdoors, Inc. Wolverine World Wide, Inc.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.10.2016 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku