Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 644-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230890 
(151)  Dátum zápisu  14.11.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.04.2021 
(210)  Číslo prihlášky  644-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.04.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.08.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.01.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papierové propagačné materiály; plagáty; tlačivá; informačné produkty na papierových nosičoch, predovšetkým na informovanie o filmových festivaloch; tlačené reklamné a úžitkové manuály, predovšetkým v spojitosti s organizovaním filmových festivalov; periodická a neperiodická tlač a publikácie; knihy; brožúry; časopisy; periodiká; noviny; katalógy; kalendáre; príručky; prospekty; ročenky; fotografie; firemné listiny; letáky; grafické reprodukcie; databázy na papierových nosičoch; papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; písacie potreby; nálepky; lepiace štítky; papiernický tovar a písacie potreby; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; papiernický tovar; albumy; atlasy; formuláre; predmety z kartónu; vrecia a vrecká z papiera alebo plastových materiálov; papier; kartón; lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov.
35 - Reklamné agentúry; reklamná činnosť, najmä reklamná činnosť v spojitosti s filmovými festivalmi; reklama; reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou; reklama v spojitosti so zábavnými, spoločenskými, športovými a vzdelávacími podujatiami; prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; zhromažďovanie filmov, filmových nosičov, DVD a CD diskov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Organizovanie filmových festivalov, kultúrnych súťaží; organizovanie umeleckých súťaží; organizovanie predstavení a súťaží v herectve a literárno-dramatických kategóriách; organizovanie kastingov; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; klubové služby (výchovno-zábavné); koncertné siene, sály; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; služby na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych diel s cieľom kultúrnym alebo vzdelávacím; vzdelávanie; školenia; výcvik; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie elektronických publikácií online bez možnosti kopírovania; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných a náborových; vydávanie (online) kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh; informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia, zábavy; služby na oddych a rekreáciu; organizovanie športových súťaží; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; manažérske služby pri organizovaní súťaží, podujatí a predstavení; organizovanie živých vystúpení; zábavné parky; služby prázdninových táborov (zábava); pedagogické informácie; organizácia a vedenie dielní na výučbu; fotografovanie; prekladateľské služby; tvorba výchovných a vzdelávacích programov pre mládež; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, prezentácia kultúry (slovenskej, európskej, svetovej) prostredníctvom organizovania festivalov, prehliadok, výstav, kurzov, súťaží, workshopov, spoločenských večerov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FIFFBA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Institut Francais de Slovaquie; Sedlárska 7, 812 83 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  advokát, Mišík Viktor, Mgr.; Zámocká 1, 811 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.08.2011 08/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.01.2012 01/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 644-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 644-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.04.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 11.04.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.04.2011 Typ Platba
3 Žiadosť o opravu 16.05.2011 Typ Doručené
4 výsledok rešerše 06.06.2011 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 06.06.2011 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.11.2011 Typ Odoslané
7 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.08.2020 Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.08.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 25.08.2021 Typ Doručené
8b Príloha inde neuvedená 25.08.2021 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku za obnovu 06.09.2021 Typ Odoslané
10 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 17.09.2021 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 644-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku