Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 64373
(111)  Číslo ochrannej známky  178535 
(151)  Dátum zápisu  21.11.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  25.10.2011 
(210)  Číslo prihlášky  64373 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.10.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  42 - Služby ubytovacie, hotelové a motelové, služby barové, reštauračné, služby pre bankety, nočné kluby, služby spojené s občerstvením, hotelové rezervačné služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HOLIDAY INN EXPRESS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Six Continents Hotels, Inc.; 3, Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.10.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.1997 08/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.1998 02/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.01.2002 01/2002 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 10.09.2002 09/2002 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 09/2011 ND3M
6 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 04.10.2011 10/2011 QB3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33197794 1 IHG HOTELS LIMITED výlučná 08.08.2011 platná
 
POZ 64373
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 64373
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.11.1995 Typ Doručené
2 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
3 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 24.02.1997 Typ Doručené
4 Spis Praha Typ Doručené
5 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
6 pokyn na zverejnenie POZ 06.03.1997 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.12.1997 Typ Odoslané
8 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.06.1998 Typ Doručené
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
10 Plná moc 17.06.1998 Typ Doručené
11 pokyn na zápis prevodu 23.07.1998 Typ Interné listy
12 dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.1998 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.11.1998 Typ Doručené
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
15 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 11.12.1998 Typ Interné listy
16 dodatok k osvedčeniu OZ 08.03.1999 Typ Odoslané
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.06.2001 Typ Doručené
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.07.2001 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 19.11.2001 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.06.2002 Typ Doručené
21 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.06.2002 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 24.07.2002 Typ Odoslané
23 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.06.2011 Typ Doručené
23a Plná moc 17.06.2011 Typ Doručené
24 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 17.06.2010 Typ Doručené
24a Plná moc 17.06.2010 Typ Doručené
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.06.2011 Typ Platba
26 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 30.06.2011 Typ Platba
27 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Typ Odoslané
28 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.07.2011 Typ Doručené
29 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 25.07.2011 Typ Doručené
29a Plná moc 25.07.2011 Typ Doručené
29b Licenčná zmluva 25.07.2011 Typ Doručené
30 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 02.08.2011 Typ Platba
31 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 02.08.2011 Typ Platba
32 dodatok k osvedčeniu OZ 12.09.2011 Typ Odoslané
33 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.03.2021 Typ Doručené
34 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.10.2021 Typ Doručené
34a Plná moc 10.10.2021 Typ Doručené
35 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.10.2021 Typ Platba
POZ 64373
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa BASS INTERNATIONAL HOLDINGS N.V.
HOLIDAY INNS, INC.
Holiday Hospitality Corporation
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.06.2002 Six Continents Hotels, Inc. BASS HOTELS & RESORTS, INC.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 19.07.2011 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 08.08.2011 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku