Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 6435-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  219332 
(151)  Dátum zápisu  17.09.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.12.2016 
(210)  Číslo prihlášky  6435-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.12.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.06.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.11.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; periodické a neperiodické publikácie; tlačoviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; lósy; tikety; plagáty; kalendáre; prospekty; fotografie; pohľadnice.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov, zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných a športových súťaží; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  RUŽA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  08.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.06.2007 06/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.11.2007 11/2007 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Obnovené ochranné známky 01.12.2016 12/2016 ND3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií SR 22.10.2010 platná
 
POZ 6435-2006
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 6435-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.12.2006 Typ Doručené
1a Plná moc 08.12.2006 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.12.2006 Typ Platba
3 výsledok rešerše 05.04.2007 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 05.04.2007 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.10.2007 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Typ Doručené
6a Plná moc 08.10.2010 Typ Doručené
6b Zmluva 08.10.2010 Typ Doručené
7 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.09.2016 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku za obnovu 21.10.2016 Typ Odoslané
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.10.2016 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2016 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Typ Doručené
13a Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Typ Doručené
15a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
15b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
15c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
15d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
15e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
15f Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
POZ 6435-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.06.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku