Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 64345
(111)  Číslo ochrannej známky  198404 
(151)  Dátum zápisu  27.02.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  24.10.2011 
(210)  Číslo prihlášky  64345 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.10.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.04.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 10, 17, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Bytové a domové vodomery, priemyselné vodomery, potravinárske prietokomery, merače spotreby tepla, domové plynomery, priemyselné plynomery, prepočítavače množstva plynu na normálne podmienky, tlakomery.
10 - Stomatologické nástroje a náradia, olejové spreje na ošetrovanie stomatologického náradia, vysokofrekvenčné chirurgické nástroje a pomôcky s výnimkou pomôcok týkajúcich sa injekčnej techniky a dialyzátorov.
17 - Dielce z plastov patriace do triedy 17.
37 - Servis výrobkov meracej techniky.
42 - Projektová a predprojektová príprava investičných celkov, poskytovanie inžinierskych a poradenských služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CHIRANA, a.s.; Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  24.10.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.1997 11/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 04.04.2002 04/2002 FH3M
3 Obnovené ochranné známky 03.12.2002 12/2002 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2003 02/2003 PC3M
5 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 07.10.2003 10/2003 QB3M
6 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 07.10.2003 10/2003 QB3M
7 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 07.10.2003 10/2003 QB3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.10.2003 10/2003 PD3M
9 Čiastočné prevody ochranných známok 04.03.2005 03/2005 PG3M
10 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.11.2009 11/2009 PD3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 08.03.2010 03/2010 PE3M
12 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 02/2012 ND3M
13 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.12.2014 12/2014 TC3M
14 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2016 03/2016 PC3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 31763646 1 CHIRANA Medical a. s. nevýlučná 22.07.2003 platná
  • 31763647 2 CHIRANA Medicare a. s. nevýlučná 22.07.2003 platná
  • 31763648 3 Chirana X - RAY, a. s. nevýlučná 13.08.2003 platná
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Všeobecná úverová banka, a. s. 11.09.2009 platná
 
POZ 64345
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 64345
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.10.1994 Typ Doručené
2 Doklad o podniku/podnikateľovi 31.10.1994 Typ Doručené
3 Avízo o platbe 31.10.1994 Typ Doručené
4 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
5 Spis Praha Typ Doručené
6 Urgencia 29.03.1996 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.10.1996 Typ Odoslané
8 Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.11.1996 Typ Doručené
9 F0021 Poplatok Typ Platba
10 všeobecný referátnik 09.09.1997 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 19.09.1997 Typ Doručené
12 Odpoveď na správu úradu 22.09.1997 Typ Doručené
13 výsledok rešerše 04.08.1997 Typ Interné listy
14 pokyn na zverejnenie POZ 03.09.1997 Typ Interné listy
15 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 12.12.1997 Typ Doručené
16 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 10.02.1998 Typ Odoslané
17 Vyjadrenie k námietkam 09.04.1998 Typ Doručené
18 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 29.05.1998 Typ Odoslané
19 Podanie rozkladu 25.06.1998 Typ Doručené
20 Podanie rozkladu 29.06.1998 Typ Doručené
21 09 Pop. za Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Typ Platba
22 vyžiadanie poplatku 06.07.1998 Typ Odoslané
23 09 Pop. za Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Typ Platba
24 Avízo o platbe 15.07.1998 Typ Doručené
25 predkladacia správa k rozkladu 28.07.1998 Typ Interné listy
26 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 26.08.1998 Typ Odoslané
27 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 26.08.1998 Typ Odoslané
28 Vyjadrenie k rozkladu 01.10.1998 Typ Doručené
29 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 11.06.1999 Typ Doručené
30 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
31 rozhodnutie o rozklade 29.09.1999 Typ Odoslané
32 rozhodnutie o rozklade 29.09.1999 Typ Odoslané
33 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.02.2000 Typ Doručené
34 Žiadosť o informáciu 25.02.2000 Typ Doručené
35 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
36 výzva na doplnenie podania námietok 07.03.2001 Typ Odoslané
37 výzva na doplnenie podania námietok 10.04.2001 Typ Odoslané
38 Doklad 04.05.2001 Typ Doručené
39 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 14.01.2002 Typ Odoslané
40 pokyn na zápis po zverejnení 26.02.2002 Typ Interné listy
41 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.03.2002 Typ Odoslané
42 vyžiadanie poplatku za obnovu 01.03.2002 Typ Odoslané
43 Žiadosť inde neuvedená 18.09.2002 Typ Doručené
44 záznam z nahliadnutia do spisu 18.09.2002 Typ Interné listy
45 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 08.10.2002 Typ Doručené
45a Avízo o platbe 08.10.2002 Typ Doručené
46 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.10.2002 Typ Platba
47 dodatok k osvedčeniu OZ 23.10.2002 Typ Odoslané
48 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 28.11.2002 Typ Doručené
48a Doklad o prevode 28.11.2002 Typ Doručené
49 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.12.2002 Typ Platba
50 Urgencia 05.12.2002 Typ Doručené
51 pokyn na zápis prevodu 13.12.2002 Typ Interné listy
52 dodatok k osvedčeniu OZ 17.12.2002 Typ Odoslané
53 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 31.01.2003 Typ Doručené
54 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 10.02.2003 Typ Platba
55 druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 13.02.2003 Typ Odoslané
56 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 24.06.2003 Typ Doručené
56a Licenčná zmluva 24.06.2003 Typ Doručené
57 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 03.07.2003 Typ Platba
58 vyžiadanie doplatku 04.07.2003 Typ Odoslané
59 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 11.07.2003 Typ Platba
60 dodatok k osvedčeniu OZ 01.08.2003 Typ Odoslané
61 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 01.08.2003 Typ Doručené
62 záznam z nahliadnutia do spisu 01.08.2003 Typ Interné listy
63 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 01.08.2003 Typ Doručené
63a Licenčná zmluva 01.08.2003 Typ Doručené
63b Plná moc 01.08.2003 Typ Doručené
64 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 01.08.2003 Typ Doručené
64a Zmluva 01.08.2003 Typ Doručené
65 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 07.08.2003 Typ Platba
66 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 07.08.2003 Typ Platba
67 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 11.08.2003 Typ Platba
68 všeobecný referátnik 14.08.2003 Typ Odoslané
69 dodatok k osvedčeniu OZ 18.08.2003 Typ Odoslané
70 Plná moc 18.08.2003 Typ Doručené
71 dodatok k osvedčeniu OZ 22.08.2003 Typ Odoslané
72 Žiadosť inde neuvedená 26.09.2003 Typ Doručené
73 Podanie návrhu na výmaz 02.02.2004 Typ Doručené
74 vyžiadanie kaucie a poplatku 02.03.2004 Typ Odoslané
75 23 Pop. za Podanie návrhu na výmaz 18.03.2004 Typ Platba
76 24 Pop. za Návrh na výmaz OZ 18.03.2004 Typ Platba
77 zaslanie návrhu na výmaz na vyjadrenie 23.03.2004 Typ Odoslané
78 Vyjadrenie k výmazu 13.05.2004 Typ Doručené
79 Žiadosť inde neuvedená 20.05.2004 Typ Doručené
80 všeobecný referátnik 26.05.2004 Typ Odoslané
81 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.08.2004 Typ Doručené
81a Doklad o prevode 23.08.2004 Typ Doručené
81b Plná moc 23.08.2004 Typ Doručené
82 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.09.2004 Typ Platba
83 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 22.10.2004 Typ Doručené
83a Plná moc 22.10.2004 Typ Doručené
84 záznam z nahliadnutia do spisu 21.10.2004 Typ Interné listy
85 všeobecný referátnik 05.11.2004 Typ Odoslané
86 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 18.11.2004 Typ Doručené
87 Žiadosť inde neuvedená 22.11.2004 Typ Doručené
88 všeobecný referátnik 03.12.2004 Typ Odoslané
89 Žiadosť inde neuvedená 10.12.2004 Typ Doručené
90 Odpoveď na správu úradu 10.12.2004 Typ Doručené
91 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 15.12.2004 Typ Platba
92 sprievodný list k výpisu z registra OZ 20.12.2004 Typ Odoslané
93 dodatok k osvedčeniu OZ 21.01.2005 Typ Odoslané
94 Urgencia 30.05.2005 Typ Doručené
95 menovanie, zvolanie komisie - výmaz 06.07.2005 Typ Interné listy
96 protokol o rokovaní komisie 06.07.2005 Typ Interné listy
97 protokol o hlasovaní 06.07.2005 Typ Interné listy
98 rozhodnutie o návrhu na výmaz - zamieta sa 07.07.2005 Typ Odoslané
99 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 20.09.2005 Typ Doručené
100 záznam z nahliadnutia do spisu 20.09.2005 Typ Interné listy
101 Žiadosť inde neuvedená 22.11.2005 Typ Doručené
102 všeobecný referátnik 29.11.2005 Typ Odoslané
103 Žiadosť o nahliadnutie do spisu - FAX 22.08.2006 Typ Doručené
104 záznam z nahliadnutia do spisu 23.08.2006 Typ Interné listy
105 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 23.08.2006 Typ Doručené
106 Podanie návrhu na výmaz 23.11.2007 Typ Doručené
107 vyžiadanie doplnenia návrhu na výmaz 03.12.2007 Typ Odoslané
108 vyžiadanie kaucie a poplatku 03.12.2007 Typ Odoslané
109 23 Pop. za Podanie návrhu na výmaz 10.12.2007 Typ Platba
110 41 Poplatok - kaucia 10.12.2007 Typ Platba
111 Podanie návrhu na výmaz 06.12.2007 Typ Doručené
112 zaslanie návrhu na výmaz na vyjadrenie 14.01.2008 Typ Odoslané
113 Vyjadrenie k výmazu 07.03.2008 Typ Doručené
114 Vyjadrenie k výmazu 10.03.2008 Typ Doručené
115 Žiadosť inde neuvedená 07.04.2008 Typ Doručené
116 zaslanie vyjadrenia k návrhu na výmaz navrhovateľovi 16.04.2008 Typ Odoslané
117 menovanie, zvolanie komisie - výmaz 18.07.2008 Typ Interné listy
118 protokol o rokovaní komisie 18.07.2008 Typ Interné listy
119 protokol o hlasovaní 18.07.2008 Typ Interné listy
120 rozhodnutie o návrhu na výmaz - zamieta sa 22.07.2008 Typ Odoslané
121 Podanie rozkladu 25.08.2008 Typ Doručené
122 Odôvodnenie rozkladu 17.09.2008 Typ Doručené
123 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 24.09.2008 Typ Odoslané
124 predkladacia správa k rozkladu 30.09.2008 Typ Interné listy
125 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 09.10.2008 Typ Odoslané
126 Vyjadrenie k rozkladu 04.12.2008 Typ Doručené
127 Vyjadrenie k rozkladu 11.12.2008 Typ Doručené
128 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 03.06.2009 Typ Doručené
128a Zmluva 03.06.2009 Typ Doručené
128b Doklad 03.06.2009 Typ Doručené
129 vyžiadanie poplatku 29.06.2009 Typ Odoslané
130 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2009 Typ Platba
131 výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 27.07.2009 Typ Odoslané
132 Odpoveď na správu úradu 03.08.2009 Typ Doručené
132a Plná moc 03.08.2009 Typ Doručené
133 výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 13.08.2009 Typ Odoslané
134 Plná moc 03.09.2009 Typ Doručené
135 dodatok k osvedčeniu OZ 23.09.2009 Typ Odoslané
136 všeobecný referátnik 14.10.2009 Typ Odoslané
137 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 28.10.2009 Typ Doručené
137a Doklad 28.10.2009 Typ Doručené
137b Plná moc 28.10.2009 Typ Doručené
138 vyžiadanie poplatku 12.11.2009 Typ Odoslané
139 Plná moc 16.11.2009 Typ Doručené
140 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 04.12.2009 Typ Platba
141 dodatok k osvedčeniu OZ 09.02.2010 Typ Odoslané
142 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 10.05.2010 Typ Interné listy
143 protokol o rokovaní komisie 10.05.2010 Typ Interné listy
144 protokol o hlasovaní komisie 10.05.2010 Typ Interné listy
145 rozhodnutie o rozklade 13.05.2010 Typ Odoslané
146 vnútrospisový list 16.06.2010 Typ Interné listy
147 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 04.04.2011 Typ Doručené
148 záznam z nahliadnutia do spisu 04.04.2011 Typ Interné listy
149 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.10.2011 Typ Doručené
149a Plná moc 18.10.2011 Typ Doručené
150 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.10.2011 Typ Doručené
150a Plná moc 24.10.2011 Typ Doručené
151 všeobecný referátnik 02.11.2011 Typ Odoslané
152 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.11.2011 Typ Platba
153 dodatok k osvedčeniu OZ 09.01.2012 Typ Odoslané
154 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 16.08.2012 Typ Doručené
155 všeobecný referátnik 05.09.2012 Typ Odoslané
156 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 03.09.2012 Typ Doručené
157 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.07.2014 Typ Doručené
158 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.08.2014 Typ Platba
159 dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2014 Typ Odoslané
160 Žiadosť o zápis prevodu 31.07.2015 Typ Doručené
160a Plná moc 31.07.2015 Typ Doručené
160b Doklad o prevode 31.07.2015 Typ Doručené
161 Žiadosť o zápis prevodu 05.08.2015 Typ Doručené
161a Doklad o prevode 05.08.2015 Typ Doručené
161b Plná moc 05.08.2015 Typ Doručené
162 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2015 Typ Platba
163 všeobecný referátnik 04.12.2015 Typ Odoslané
164 Odpoveď na správu úradu 17.12.2015 Typ Doručené
165 Odpoveď na správu úradu 22.12.2015 Typ Doručené
166 dodatok k osvedčeniu OZ 17.02.2016 Typ Odoslané
167 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.02.2021 Typ Doručené
POZ 64345
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Chirana Stará Turá, a. s.
1 Prevod prihlasovatela 27.02.2002 CHIRANA-PREMA Export-Import, a. s. CHIRANA - PREMA, a. s.
2 Prevod prihlasovatela 27.02.2002 KOM INVEST, a. s. CHIRANA-PREMA Export-Import, a. s.
3 Prevod majiteľa 16.12.2002 M. O. C., s. r. o. KOM INVEST, a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 07.12.2011 Porubčan Róbert, Ing.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.10.2014 M.O.C., a.s. M. O. C., s. r. o.
6 Prevod majiteľa 01.02.2016 CHIRANA, a.s. M.O.C., a.s.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 01.02.2016 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku