Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 64326
(111)  Číslo ochrannej známky  173031 
(151)  Dátum zápisu  07.12.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  64326 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.10.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.03.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 09, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (9,37,42) Inštalatérske a kúrenárske práce, práce v silnoprúdovej elektrotechnike do 1000 V; stavebná výroba a stavebné práce dodávateľským spôsobom, projektová činnosť, zámočnícka činnosť, marketing.
09 - Neuvedené
37 - Neuvedené
42 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  17.02.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Šiška Jaroslav, Ing.; Malachovská cesta 167, 974 00 Banská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.03.1995 03/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 06.11.2002 11/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 64326
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 64326
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha Typ Doručené
2 pokyn na zverejnenie POZ 12.09.1994 Typ Interné listy
3 Osvedčenie Typ Doručené
4 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.04.2002 Typ Doručené
5 vyžiadanie poplatku 05.08.2002 Typ Odoslané
6 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 15.08.2002 Typ Platba
7 dodatok k osvedčeniu OZ 25.09.2002 Typ Odoslané
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.09.2011 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku za obnovu 15.11.2011 Typ Odoslané
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.11.2011 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 29.11.2011 Typ Odoslané
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 26.02.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.10.2021 Typ Doručené
13a Sprievodný list 22.10.2021 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku za obnovu 04.11.2021 Typ Odoslané
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.11.2021 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2021 Typ Odoslané
POZ 64326
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku