Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 643-2011
(111)  Trademark Number  231029 
(151)  Registration Date  14.11.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  11.04.2021 
(210)  Application Number  643-2011 
(220)  Application Date  11.04.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.08.2011 
(450)  Publication of Registration Date  04.01.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Papierové propagačné materiály; plagáty; tlačivá; informačné produkty na papierových nosičoch, predovšetkým na informovanie o filmových festivaloch; tlačené reklamné a úžitkové manuály, predovšetkým v spojitosti s organizovaním filmových festivalov; periodická a neperiodická tlač a publikácie; knihy; brožúry; časopisy; periodiká; noviny; katalógy; kalendáre; príručky; prospekty; ročenky; fotografie; firemné listiny; letáky; grafické reprodukcie; databázy na papierových nosičoch; papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; písacie potreby; nálepky; lepiace štítky; papiernický tovar a písacie potreby; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; papiernický tovar; albumy; atlasy; formuláre; predmety z kartónu; vrecia a vrecká z papiera alebo plastových materiálov; papier; kartón; lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov.
35 - Reklamné agentúry; reklamná činnosť, najmä reklamná činnosť v spojitosti s filmovými festivalmi; reklama; reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou; reklama v spojitosti so zábavnými, spoločenskými, športovými a vzdelávacími podujatiami; prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; zhromažďovanie filmov, filmových nosičov, DVD a CD diskov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Organizovanie filmových festivalov, kultúrnych súťaží; organizovanie umeleckých súťaží; organizovanie predstavení a súťaží v herectve a literárno-dramatických kategóriách; organizovanie kastingov; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; klubové služby (výchovno-zábavné); koncertné siene, sály; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; služby na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych diel na kultúrne alebo vzdelávacie účely; vzdelávanie; školenia; výcvik; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie elektronických publikácií online bez možnosti kopírovania; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných a náborových; vydávanie (online) kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh; informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia, zábavy; služby na oddych a rekreáciu; organizovanie športových súťaží; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; manažérske služby pri organizovaní súťaží, podujatí a predstavení; organizovanie živých vystúpení; zábavné parky; služby prázdninových táborov (zábava); pedagogické informácie; organizácia a vedenie dielní na výučbu; fotografovanie; prekladateľské služby; tvorba výchovných a vzdelávacích programov pre mládež; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, prezentácia kultúry (slovenskej, európskej, svetovej) prostredníctvom organizovania festivalov, prehliadok, výstav, kurzov, súťaží, workshopov, spoločenských večerov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  25.03.01, 27.05.01, 26.04.05, 26.04.24, 01.15.01, 26.11.03, 26.11.11, 26.11.12, 26.11.07, 26.11.09, 27.03.15, 27.05.24, 29.01.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  čierna, modrá, fialová, biela, červená, žltá, zelená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Institut Francais de Slovaquie; Sedlárska 7, 812 83 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  advokát, Mišík Viktor, Mgr.; Zámocká 1, 811 01 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  11.04.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.08.2011 08/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.01.2012 01/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 643-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 643-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.04.2011 Type Delivered
1a Plná moc 11.04.2011 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 11.04.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.04.2011 Type Payment
3 Žiadosť o opravu 16.05.2011 Type Delivered
4 výsledok rešerše 06.06.2011 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 06.06.2011 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.11.2011 Type Sent document
7 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.08.2020 Type Delivered
8 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.08.2021 Type Delivered
8a Sprievodný list 25.08.2021 Type Delivered
9 vyžiadanie poplatku za obnovu 06.09.2021 Type Sent document
10 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 17.09.2021 Type Payment
11 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Type Sent document
POZ 643-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku