Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 6429-2008
(111)  Trademark Number  225233 
(151)  Registration Date  12.06.2009 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  15.12.2018 
(210)  Application Number  6429-2008 
(220)  Application Date  15.12.2008 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.03.2009 
(450)  Publication of Registration Date  06.08.2009 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; periodické a neperiodické publikácie; tlačoviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; lósy, tikety; plagáty; kalendáre; prospekty; fotografie; pohľadnice.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; prevádzkovanie elektronickej žrebovej lotérie; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie a prevádzkovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných a športových súťaží. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  OSLÍK, OTRAS SA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  15.12.2028 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.03.2009 03/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2009 08/2009 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Obnovené ochranné známky 05.11.2018 11/2018 ND3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 12.05.2021 09/2021 PE3M
 
POZ 6429-2008
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 6429-2008
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.12.2008 Type Delivered
1a Plná moc 15.12.2008 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.01.2009 Type Payment
3 výsledok rešerše 08.01.2009 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 13.01.2009 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.07.2009 Type Sent document
6 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Type Delivered
6a Plná moc 08.10.2010 Type Delivered
6b Zmluva 08.10.2010 Type Delivered
7 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Type Payment
8 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Type Sent document
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.09.2018 Type Delivered
10 vyžiadanie poplatku za obnovu 19.09.2018 Type Sent document
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.09.2018 Type Payment
12 dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2018 Type Sent document
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Type Delivered
13a Plná moc 16.05.2019 Type Delivered
14 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Type Sent document
15 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Type Delivered
15a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
15b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
15c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
15d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
15e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
15f Plná moc 30.03.2021 Type Delivered
16 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.04.2021 Type Payment
17 dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2021 Type Sent document
POZ 6429-2008
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 02.07.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku