Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 642-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  255591 
(151)  Dátum zápisu  19.07.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  19.07.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  642-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  14.04.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.08.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 12, 35, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Hriadeľové spojky (stroje); vzduchové filtre do motorov; vzduchové chladiče; zapaľovanie spaľovacích motorov; alternátory; ventily (časti strojov); hriadele strojov; samomazacie ložiská; mazacie krúžky (časti strojov); piestne krúžky; bubny (časti strojov); strojové alebo motorové ojnice; guľkové ložiská; žeraviace sviečky do dieselových motorov; hnacie remene strojov; kryty (časti strojov); vstrekovače motorových palív; karburátory; spätné ventily, klapky (časti strojov); kompresory; turbokompresory; spojky, spojenia, styky, kĺby (časti motorov); ložiskové puzdrá, domce (časti strojov); hlavy valcov (časti motorov); valce strojov; štartéry motorov; redukčné ventily (časti strojov); čerpadlá (časti strojov a motorov); piesty valcov; hriadele, kľuky, páky (časti strojov); regulátory (časti strojov); katalyzátory do motorov; piesty motorov; regulátory otáčok strojov a motorov; ložiskové puzdrá čapov (časti strojov); ložiská prevodových hriadeľov; piesty (časti strojov alebo motorov); ventily (časti strojov a motorov); kolesá (časti strojov); valčekové ložiská; krúžky guľkových ložísk; remene motorov; prevody strojov; ventilátory motorov; kompresory (stroje); zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov; piesty tlmičov (časti strojov); antifrikačné ložiská strojov; šetriče paliva do motorov; cievky (časti strojov); ovládacie káble strojov a motorov; riadiace mechanizmy strojov a motorov; kompresory chladiacich zariadení; remene motorových ventilátorov; valce motorov; výmenníky tepla (časti strojov); výfuky motorov; filtre ako časti strojov alebo motorov; palivové konvertory spaľovacích motorov (s vnútorným spaľovaním); chladiče motorov; kľukové skrine strojov a motorov; výfukové potrubia motorov; nakopávacie štartéry motocyklov; tlmiče motorov.
12 - Duše pneumatík; náradie na opravu duší pneumatík; vzduchové pumpy (výbava automobilov); závesné tlmiče na dopravné prostriedky; tlmiace pružiny do dopravných prostriedkov; protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; protišmykové reťaze; opierky hlavy na sedadlá automobilov; ťažné zariadenia vozidiel; automobilové kapoty; automobilové reťaze; automobilové podvozky; signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov; plášte na kolesá vozidiel; ventily na automobilové pneumatiky; torzné tyče vozidiel; vyklápače (časti nákladných automobilov); blatníky; dvojkolesové skladové vozíky; kolesá automobilov; kapoty na automobilové motory; kapoty na vozidlá; prívesy (vozidlá); bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; náboje kolies automobilov; manipulačné vozíky; podvozky vozidiel; nárazníky vozidiel; hydraulické obvody do vozidiel; motocyklové stojany (súčasti motocyklov); súkolesia pozemných vozidiel; elektrické motory do pozemných vozidiel; bezpečnostné sedadlá pre deti do automobilov; závažia na vyváženie kolies vozidiel; nápravy vozidiel; čapy náprav; stierače; kryty na disky kolies; brzdy vozidiel; obruče hláv kolies; motory do pozemných vozidiel; poťahy na sedadlá automobilov; prevodovky do pozemných vozidiel; reaktívne motory do pozemných Vozidiel; čelné sklá vozidiel; hroty na pneumatiky; pásky na protektorovanie pneumatík; pneumatiky; dvere na dopravné prostriedky; nosiče lyží na autá; špice automobilových kolies; pružiny závesov do automobilov; spätné zrkadlá; ráfy automobilových kolies; sedadlá na motocykle; sedadlá automobilov; podvozky automobilov; priľnavé gumené záplaty na opravu duší; čalúnenie automobilov; okenné tabule na okná automobilov; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; zariadenia proti oslneniu do automobilov; automobilové pneumatiky; nárazníky automobilov; tlmiče automobilov; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; klaksóny automobilov; skrine na prevodovky pozemných vozidiel; dvojkolesové vozíky; autopoťahy; hnacie reťaze do pozemných vozidiel; prevodové remene do pozemných vozidiel; meniče točivých momentov v pozemných vozidlách; smerovky na dopravné prostriedky; volanty vozidiel; reduktory (redukčné ozubené súkolesia do pozemných vozidiel); brzdové dielce do vozidiel; uzávery palivových nádrží vozidiel; spojovacie tyče na pozemné vozidlá (nie časti motorov); bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; tienidlá proti slnku do automobilov; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; poťahy na volanty vozidiel; spojlery na vozidlá; stierače na svetlomety; brzdové platničky na automobily; kryty na rezervné kolesá; zapaľovače cigariet do automobilov; automobilové brzdové kotúče; uchytenia motorov do pozemných vozidiel; bočné spätné zrkadlá na vozidlá; radiace páky vozidiel; popolníky do automobilov; motocyklové reťaze; riadidlá na motocykle; motocyklové motory; plné pneumatiky na kolesá dopravných prostriedkov; ochranné vložky do pneumatík; poťahy na motocyklové sedadlá; matice na kolesá vozidiel; prívesy na prepravu bicyklov; zaisťovacie čapové kolíky na kapoty vozidiel.
35 - Zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); subdodávateľské služby (obchodné služby); reklama; marketing; obchodné sprostredkovateľské služby.
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; antikorózne úpravy; mazanie vozidiel; umývanie dopravných prostriedkov; inštalácie, údržba a opravy strojov; klampiarstvo a inštalatérstvo; leštenie vozidiel; protektorovanie pneumatík; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; autoservisy (údržba a tankovanie); údržba vozidiel; lakovanie, glazovanie; čistenie vozidiel; opravy vozidiel pri dopravných nehodách; informácie o opravách; vulkanizovanie pneumatík (opravy); nabíjanie batérií vozidiel; vyvažovanie pneumatík; elektroinštalačné služby; nabíjanie elektromobilov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  amstek 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  amstek s.r.o.; Galvaniho 12, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.; Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 14.04.2021 7/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.08.2021 15/2021 FG3M
 
POZ 642-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.03.2021 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 642-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 03.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 03.03.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.03.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.03.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 17.03.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 17.03.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.08.2021 Typ Odoslané
POZ 642-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku