Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 64125
(111)  Číslo ochrannej známky  172075 
(151)  Dátum zápisu  08.10.1993 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.10.2011 
(210)  Číslo prihlášky  64125 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.10.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.01.1994 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Prísada do bezolovnatých automobilových benzínov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ANABEX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SLOVNAFT, a.s.; Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  745839 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  06. 11. 2000 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; BA; BG; BX; BY; CZ; DE; ES; FR; GR; HR; HU; CH; IT; PL; PT; RO; RU; SI; TR; UA; YU 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.10.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.01.1994 01/1994 FG3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 09.04.2001 04/2001 XA3M
3 Obnovené ochranné známky 03.12.2001 12/2001 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.11.2017 11/2017 TC3M
 
POZ 64125
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 64125
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 15.10.1991 Typ Doručené
2 pokyn na zverejnenie POZ 07.10.1993 Typ Interné listy
3 Osvedčenie Typ Doručené
4 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 12.04.1994 Typ Doručené
5 Plná moc 12.04.1994 Typ Doručené
6 Osvedčenie Typ Doručené
7 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.04.1994 Typ Platba
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.01.1996 Typ Odoslané
9 Doklad o podniku/podnikateľovi 16.02.1996 Typ Doručené
10 Doklad 23.02.1996 Typ Doručené
11 p.na dodatok 13.03.1996 Typ Interné listy
12 dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.1996 Typ Odoslané
13 Žiadosť o obnovu 06.11.2000 Typ Doručené
14 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 06.11.2000 Typ Doručené
15 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 13.11.2000 Typ Platba
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.11.2000 Typ Platba
17 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 13.11.2000 Typ Platba
18 vyžiadanie poplatku v CHF 17.11.2000 Typ Odoslané
19 Žiad. do OMPI o MZ 17.11.2000 Typ Odoslané
20 sprievodný list do OMPI 17.11.2000 Typ Odoslané
21 F0021 Poplatok 23.11.2000 Typ Platba
22 Notifikácia z OMPI 03.01.2001 Typ Doručené
23 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
24 dodatok k osvedčeniu OZ 12.01.2001 Typ Odoslané
25 Žiadosť o opravu 06.07.2001 Typ Doručené
26 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
27 odstránenie nedostatkov žiadosti o zmenu zápisu zástupcu OZ 14.11.2001 Typ Odoslané
28 Oznámenie 20.09.2001 Typ Doručené
29 pokyn na obnovu OZ 25.09.2001 Typ Interné listy
30 pokyn na zmenu zástupcu 25.09.2001 Typ Interné listy
31 oprava dodatku k osvedčeniu 26.09.2001 Typ Odoslané
32 Odmietnutie MOZ 21.11.2001 Typ Doručené
33 Rozhodnutie k MOZ 27.06.2002 Typ Doručené
34 Rozhodnutie k MOZ 12.07.2002 Typ Doručené
35 Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 13.10.2010 Typ Doručené
36 Žiadosť do OMPI o obnovu 27.10.2010 Typ Odoslané
37 vyžiadanie poplatku v CHF 27.10.2010 Typ Odoslané
38 sprievodný list do OMPI 27.10.2010 Typ Odoslané
39 Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 15.10.2010 Typ Doručené
39a Plná moc 15.10.2010 Typ Doručené
40 vyžiadanie poplatku 27.10.2010 Typ Odoslané
41 33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 27.10.2010 Typ Platba
42 Notifikácia z OMPI 06.12.2010 Typ Doručené
43 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.09.2011 Typ Doručené
43a Plná moc 13.09.2011 Typ Doručené
44 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.09.2011 Typ Doručené
44a Plná moc 13.09.2011 Typ Doručené
45 vyžiadanie poplatku za obnovu 21.10.2011 Typ Odoslané
46 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.11.2011 Typ Platba
47 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.11.2011 Typ Platba
48 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
49 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 07.12.2011 Typ Odoslané
50 vnútrospisový list 21.12.2011 Typ Interné listy
51 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 11.08.2017 Typ Doručené
52 vyžiadanie poplatku 12.09.2017 Typ Odoslané
53 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.09.2017 Typ Platba
54 dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2017 Typ Odoslané
55 Notifikácia z OMPI 19.11.2020 Typ Doručené
56 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 18.02.2021 Typ Doručené
57 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.10.2021 Typ Doručené
POZ 64125
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Slovnaft, a. s.
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.09.2001 Patentová, známková a súdno-znalecká kancelária, Šujanová Mária, Ing. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 21.11.2011 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing. Patentová, známková a súdno-znalecká kancelária, Šujanová Mária, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.09.2017 SLOVNAFT, a.s. SLOVNAFT, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku