Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 641-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  246201 
(151)  Dátum zápisu  22.11.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  641-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.03.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  O-534788 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.10.2016 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.01.2018 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 32, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; blahoprajné pohľadnice hudobné; časopisy (periodiká); etikety okrem textilných; fotografie ( tlačoviny); grafické reprodukcie; papierové kornúty; lepenkové alebo papierové krabice; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; škrobové lepidlá pre domácnosť a na kancelárske účely; leptané štočky; letáky; lístky; mapy; noviny; obálky (  papiernický tovar); kancelárske stroje na zalepovanie obálok; papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; listový papier; filtračný papier; toaletný papier; papiernický tovar; stolové prestieranie z papiera; hárky papiera; papierové alebo plastové absorpčné fólie na balenie potravín; papierové pásky; papierové podložky pod poháre; papierové vreckovky; papierové obrusy; plagáty; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); podložky pod pivové poháre; pohľadnice; pútače z papiera alebo z lepenky; prospekty; písacie potreby; písacie súpravy (papiernický tovar); papierové alebo plastové vrecká (na balenie); papierové utierky; papierové alebo plastové sáčky (na balenie); samolepky (  papiernický tovar); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; ceruzky; papierové vlajky; pečatné vosky; voskový papier; záložky do kníh; poznámkové zošity; knižné zarážky.
32 - Nealkoholické nápoje s aloou pravou; nealkoholické nápoje; nealkoholické aperitívy; sójové nápoje, nie náhradky mlieka; citronády; hroznový mušt (nekvasený); nealkoholický jablkový mušt; pivové koktaily; nealkoholické koktaily; kvas (nealkoholický nápoj); prípravky na výrobu likérov; lítiová voda; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnej vody; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; mlieko arašidové (nealkoholický nápoj); mušty; prípravky na výrobu nápojov; nápoje iontové; medové nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nektáre; orgeada (nealkoholický nápoj); pivo; príchute na výrobu nápojov; prípravky na výrobu sýtenej vody; paradajkový džús (nápoj); sarsaparila (nealkoholický nápoj); sódová voda (sifón); sirupy na výrobu nápojov; sirupy na výrobu limonád; nealkoholické sladové nápoje; sladové pivo; sóda; stolové vody; srvátkové nápoje; šerbety (nápoje); ovocné džúsy; zeleninové džúsy (nápoje); sódová voda (sifón); pastilky na výrobu šumivých nápojov; prášky na výrobu šumivých nápojov; tablety na prípravu šumivých nápojov; chmeľové výťažky na výrobu piva; ďumbierové pivo (zázvorové).
43 - Rýchle občerstvenie (snackbary); hotelierske služby; závodné jedálne; kaviarne; poskytovanie prechodného ubytovania v kempingoch; motely (služby); penzióny; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.07.05, 03.05.01, 03.07.24, 03.05.24, 26.04.24, 02.09.01, 26.04.19, 26.11.08, 29.01.08, 29.01.06, 29.01.02, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie