Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 64040
(111)  Číslo ochrannej známky  172761 
(151)  Dátum zápisu  03.10.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  64040 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.10.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.1994 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Vedecké, námorné, vymeriavacie, elektrické, fotografické, kinematografické, optické, vážiace, meracie, signalizačné (bóje), kontrolné (inšpekčné), záchranné (havarijné) a výučbové prístroje a nástroje; prístroje na záznam, prenos, reprodukciu zvuku a obrazu; magnetické záznamové pomôcky, akustické disky; automatické distribútory a mechanizmy prístrojov na uskutočňovanie platieb; kontrolné pokladnice; kalkulátory a zariadenia na spracovanie dát; prístroje na hasenie ohňa vrátane elektronických inštalácií na využitie v systémoch predajní; elektronické inštalácie na využitie pri finančných transakciách; periférie a terminály na počítače; účtovacie stroje, fakturovacie stroje; prehrávače videodiskov; registračné časové prístroje; magnetické karty a kódované plastické karty vrátane IC procesorov na využitie pri finančných transakciách a na účely totožnosti; poštové váhy; čítacie zariadenia kódov; elektronicky ovládané tabule na kopírovanie napísaných listov a obrazov nakreslených na tieto dosky; telekomunikačné prístroje a nástroje; časti a diely na uvedený tovar. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Toshiba Tec Kabushiki Kaisha (TOSHIBA TEC CORPORATION); 1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.1994 12/1994 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2002 01/2002 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 07.01.2002 01/2002 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.12.2011 12/2011 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 13.10.2021 19/2021 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 64040
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 64040
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Osvedčenie Typ Doručené
2 Spis Praha Typ Doručené
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.03.1994 Typ Odoslané
4 Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.05.1994 Typ Doručené
5 Plná moc 10.05.1994 Typ Doručené
6 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.05.1994 Typ Platba
7 pokyn na zverejnenie POZ 30.05.1994 Typ Interné listy
8 Osvedčenie Typ Doručené
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 24.09.1996 Typ Doručené
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.02.1997 Typ Doručené
12 rozhodnutie o zastavení konania (§ 9 zákona č. 145/1995 Zb.) 26.05.1998 Typ Odoslané
13 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu Typ Odoslané
14 dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.1998 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2001 Typ Doručené
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.09.2001 Typ Doručené
16a Plná moc 27.09.2001 Typ Doručené
17 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.10.2001 Typ Platba
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.10.2001 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 19.11.2001 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.09.2011 Typ Doručené
20a Plná moc 14.09.2011 Typ Doručené
21 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.09.2011 Typ Doručené
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.09.2011 Typ Platba
23 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.09.2011 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
25 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.02.2021 Typ Doručené
26 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 17.09.2021 Typ Doručené
26a Plná moc 17.09.2021 Typ Doručené
27 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.09.2021 Typ Doručené
28 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.09.2021 Typ Platba
29 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 64040
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Tokyo Denki Kabushiki Kaisha, (Tokyo Electric Co., Ltd.)
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.10.2001 Toshiba Tec Kabushiki Kaisha (TOSHIBA TEC CORPORATION) Kabushiki Kaisha TEC ( TEC Corporation)
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.10.2011 Toshiba Tec Kabushiki Kaisha (TOSHIBA TEC CORPORATION) Toshiba Tec Kabushiki Kaisha (TOSHIBA TEC CORPORATION)
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.09.2021 Toshiba Tec Kabushiki Kaisha (TOSHIBA TEC CORPORATION) Toshiba Tec Kabushiki Kaisha (TOSHIBA TEC CORPORATION)
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku