Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 6402-2007
(111)  Číslo ochrannej známky  223087 
(151)  Dátum zápisu  23.10.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.12.2017 
(210)  Číslo prihlášky  6402-2007 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.12.2007 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.07.2008 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.12.2008 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Poradenské, sprostredkovateľské a konzultačné služby v oblasti obchodu.
36 - Finančné služby, konzultačné služby v oblasti cenných papierov a investícií, správa nehnuteľností, lízingové služby, oceňovanie a finančné odhady s tým súvisiace. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.24, 26.01.16, 26.07.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Posco Daewoo Corporation; 10, Tongil-ro, Jung-gu, Seoul; KR 
(740)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL v.o.s., organizační složka, Sauvage De Brantes Petra, JUDr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.07.2008 7/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 05.12.2008 12/2008 FH3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.03.2018 3/2018 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.03.2018 3/2018 ND3M
 
POZ 6402-2007
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.12.2007 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.07.2008 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.07.2008 200,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 13.12.2017 7,00 EUR
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 13.12.2017 266,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2017 14,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 6402-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.12.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 11.12.2007 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 11.12.2007 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.12.2007 Typ Platba
Plná moc 20.12.2007 Typ Doručené
výsledok rešerše 19.02.2008 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.02.2008 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 17.04.2008 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.04.2008 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.05.2008 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 27.05.2008 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.07.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.07.2008 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.07.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
oznámenie o zápise zmeny 22.07.2008 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.07.2008 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 31.07.2008 Typ Odoslané
pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 13.10.2008 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.11.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 13.12.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 13.12.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 13.12.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 13.12.2017 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.12.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 13.12.2017 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2017 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 15.12.2017 Typ Platba
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 15.12.2017 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 19.12.2017 Typ Doručené
Plná moc 19.12.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.12.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.12.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.12.2017 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.12.2017 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 08.03.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.03.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 31.05.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 22.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.11.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 23.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 23.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 23.11.2022 Typ Odoslané
POZ 6402-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.07.2008 Daewoo International Corporation Daewoo International Corporation
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.07.2008 Daewoo International Corporation Daewoo International Corporation
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.02.2018 Posco Daewoo Corporation Daewoo International Corporation
4 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2018 KOREJZOVÁ LEGAL v.o.s., organizační složka, Sauvage De Brantes Petra, JUDr. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku