Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 63992
(111)  Číslo ochrannej známky  172380 
(151)  Dátum zápisu  10.03.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  63992 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.10.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.06.1994 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (29,30,31,35,37,39,42) Potraviny, potravinárske výrobky a nápoje, predovšetkým mlieko a mliečne výrobky vrátane sušeného a kondenzovaného mlieka, tvrdé syry, jogurty, maslo, rastlinné tuky a oleje, nápoje z mlieka, kávy, kakaa a čokolády; mäso, najmä výsekové mäso, mäso v jatočnej úprave, mäsové a údenárske výrobky vrátane mäsových konzerv; čerstvá a kondenzovaná zelenina a ovocie vrátane strukovín; korenia, koreninové zmesi a prísady; obilniny, múka a obilné výrobky, slad, chmeľ, cukor; služby spojené s výkupom, zvlášť s výkupom potravín a s potravinárskou výrobou; služby v obchode; služby propagačné, konzultačné a poradenské, marketing a dizajnérska činnosť a služby, inžinierska a servisná činnosť a služby; neverejná cestná doprava nákladov a osôb, poskytovanie služieb výpočtovej techniky.
29 - Neuvedené
30 - Neuvedené
31 - Neuvedené
35 - Neuvedené
37 - Neuvedené
39 - Neuvedené
42 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  LAKTOS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LAKTOS, a. s.; Nová cesta 17, 140 00 Praha 4; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; ul. 29. augusta 15E , 811 08 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.06.1994 06/1994 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.11.2001 11/2001 TC3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.11.2001 11/2001 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.11.2001 11/2001 ND3M
5 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 07.01.2002 01/2002 QB3M
6 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 09/2011 ND3M
7 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33205442 1 LAKTOS SLOVAKIA, s.r.o. nevýlučná 29.10.2001 platná
 
POZ 63992
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 63992
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.07.1993 Typ Doručené
2 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.07.1993 Typ Platba
3 Spis Praha Typ Doručené
4 pokyn na zverejnenie POZ 21.02.1994 Typ Interné listy
5 Plná moc 23.09.1993 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.01.1994 Typ Odoslané
7 Osvedčenie Typ Doručené
8 Doklad o podniku/podnikateľovi 23.09.1994 Typ Doručené
9 Osvedčenie 23.09.1994 Typ Doručené
10 Dodatok k osvedčeniu CZ 23.09.1994 Typ Doručené
11 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.09.1994 Typ Doručené
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.10.1994 Typ Platba
13 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.11.1995 Typ Odoslané
14 Doklad 31.01.1996 Typ Doručené
15 p.na dodatok 19.02.1996 Typ Interné listy
16 dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.1996 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.07.2001 Typ Doručené
18 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 30.07.2001 Typ Doručené
19 Plná moc 30.07.2001 Typ Doručené
20 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.08.2001 Typ Doručené
21 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 06.08.2001 Typ Doručené
22 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 09.08.2001 Typ Platba
23 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.08.2001 Typ Platba
24 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.08.2001 Typ Platba
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.08.2001 Typ Platba
26 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 16.08.2001 Typ Interné listy
27 pokyn na zápis prevodu 16.08.2001 Typ Interné listy
28 pokyn na obnovu zápisu 16.08.2001 Typ Interné listy
29 dodatok k osvedčeniu OZ 03.09.2001 Typ Odoslané
30 druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 03.09.2001 Typ Odoslané
31 Žiadosť o opravu 13.09.2001 Typ Doručené
32 druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2001 Typ Odoslané
33 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 09.10.2001 Typ Doručené
34 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 16.10.2001 Typ Platba
35 pokyn na zápis licencie 25.10.2001 Typ Interné listy
36 dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
37 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.05.2011 Typ Doručené
38 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.06.2011 Typ Platba
39 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Typ Odoslané
40 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.02.2021 Typ Doručené
41 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.08.2021 Typ Doručené
41a Sprievodný list 17.08.2021 Typ Doručené
42 vyžiadanie poplatku za obnovu 23.08.2021 Typ Odoslané
43 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.08.2021 Typ Platba
44 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 63992
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Laktos, s.p.
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.08.2001 LAKTOS PRAHA spol. s r. o. LAKTOS, spol. s r. o.
2 Prevod majiteľa 16.08.2001 LAKTOS, a. s. LAKTOS PRAHA spol. s r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku