Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 638-93
(111)  Číslo ochrannej známky  175923 
(151)  Dátum zápisu  06.10.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  638-93 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.05.1993 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.01.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo, ľahké pivá i ležiaky, minerálne vody, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov; ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PUNICA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH; Spitalgasse 2, CH-3011 Bern; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.01.1996 1/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 02.05.2003 5/2003 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2006 12/2006 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2007 3/2007 PC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.02.2012 2/2012 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 03.06.2013 6/2013 ND3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.08.2019 8/2019 TC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 8/2019 PC3M
 
POZ 638-93
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.01.2003 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.09.2006 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2006 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.12.2011 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.02.2013 133,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.04.2019 15,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.09.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 638-93
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
Osvedčenie Typ Doručené
výsledok rešerše Typ Interné listy
Prihláška OZ 06.05.1993 Typ Doručené
Avízo o platbe 07.05.1993 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 20.05.1993 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.02.1994 Typ Odoslané
Plná moc 10.03.1994 Typ Doručené
Doklad 10.03.1994 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 11.08.1995 Typ Interné listy
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 01.04.1999 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 20.12.1999 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 06.03.2000 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.01.2003 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.01.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 20.09.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 20.09.2006 Typ Doručené
Plná moc 20.09.2006 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.09.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 08.12.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 08.12.2006 Typ Doručené
Plná moc 08.12.2006 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.12.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 02.02.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.12.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.01.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.02.2013 Typ Doručené
Plná moc 26.02.2013 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 01.03.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.05.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 11.04.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.04.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 11.04.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 11.04.2019 Typ Doručené
Plná moc 11.04.2019 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.04.2019 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 05.06.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.06.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.06.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 22.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 22.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.09.2022 Typ Odoslané
POZ 638-93
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Dittmeyer Rolf H. GmbH
1 Prevod majiteľa 02.10.2006 Sunny Delight Beverages Europe SARL The Procter & Gamble Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio
2 Zápis alebo zmena zástupcu 02.10.2006 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
3 Prevod majiteľa 27.12.2006 The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, also trading as Seven-Up International Sunny Delight Beverages Europe SARL
4 Zápis alebo zmena zástupcu 27.12.2006 Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.12.2011 The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (also trading as Seven-Up International), an Irish corporation The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, also trading as Seven-Up International
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.07.2019 The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (also trading as Seven-Up International), an Irish corporation The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (also trading as Seven-Up International), an Irish corporation
7 Prevod majiteľa 09.07.2019 Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (also trading as Seven-Up International), an Irish corporation
8 Zápis alebo zmena zástupcu 09.07.2019 TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku