Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 63722
(111)  Číslo ochrannej známky  172985 
(151)  Dátum zápisu  10.11.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.09.2021 
(210)  Číslo prihlášky  63722 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.09.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.02.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 37, 39, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (37,39,42) Služby v oblasti dopravných a vodohospodárskych stavieb - vývoj a výskum technológií a stavebných hmôt, expertízy, štúdie, skúšobníctvo, normalizačná činnosť.
37 - Neuvedené
39 - Neuvedené
42 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VUIS - CESTY spol. s r.o.; Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.02.1995 02/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.04.2002 04/2002 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.06.2012 06/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.06.2012 06/2012 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 63722
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 63722
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha Typ Doručené
2 pokyn na zverejnenie POZ 22.08.1994 Typ Interné listy
3 Avízo o platbe 23.08.1994 Typ Doručené
4 F0001 Popl. za lehotu 19.09.1994 Typ Platba
5 Osvedčenie Typ Doručené
6 Žiadosť o obnovu 23.08.2000 Typ Doručené
7 všeobecný referátnik 09.11.2000 Typ Odoslané
8 Žiadosť o obnovu 27.11.2000 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku 22.01.2002 Typ Odoslané
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.02.2002 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 20.02.2002 Typ Odoslané
12 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 15.03.2012 Typ Platba
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.03.2012 Typ Platba
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 15.03.2012 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.03.2012 Typ Doručené
15a Doklad o podniku/podnikateľovi 15.03.2012 Typ Doručené
16 dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2012 Typ Odoslané
17 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.01.2021 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.09.2021 Typ Doručené
19 vyžiadanie poplatku za obnovu 09.09.2021 Typ Odoslané
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 01.10.2021 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 01.10.2021 Typ Odoslané
POZ 63722
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.04.2012 VUIS - CESTY spol. s r.o. VÚIS-CESTY spol. s r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku