Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 63673
(111)  Číslo ochrannej známky  173571 
(151)  Dátum zápisu  07.02.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.09.2011 
(210)  Číslo prihlášky  63673 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.09.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.05.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Čističe vzduchu, ionizátory vzduchu, zvlhčovače vzduchu, odvlhčovače vzduchu, ventilátory, chladiace prístroje, klimatizačné zariadenia, vykurovacie telesá, čističe vody. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BIONAIRE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sunbeam Products, Inc.; 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida 33431; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.09.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.05.1995 05/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 07.01.2002 01/2002 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2003 02/2003 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2003 02/2003 PC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.02.2003 02/2003 TC3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.02.2003 02/2003 TC3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2003 02/2003 PC3M
8 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.02.2003 02/2003 TC3M
9 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.04.2012 04/2012 PC3M
10 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.04.2012 04/2012 PC3M
11 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.04.2012 04/2012 PC3M
12 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 04/2012 ND3M
 
POZ 63673
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 63673
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 12.09.1991 Typ Doručené
2 Doklad Typ Doručené
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.06.1994 Typ Odoslané
4 Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty 16.08.1994 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.08.1994 Typ Doručené
6 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.09.1994 Typ Platba
7 04 Pop. za Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty 05.09.1994 Typ Platba
8 Plná moc 20.09.1994 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 21.10.1994 Typ Interné listy
10 Osvedčenie Typ Doručené
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.09.2001 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.09.2001 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 19.11.2001 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.03.2002 Typ Doručené
15 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 01.03.2002 Typ Doručené
16 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 01.03.2002 Typ Doručené
17 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 01.03.2002 Typ Doručené
17a Plná moc 01.03.2002 Typ Doručené
17b Doklad o prevode 01.03.2002 Typ Doručené
17c Doklad o prevode/prechode 01.03.2002 Typ Doručené
18 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.03.2002 Typ Platba
19 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.03.2002 Typ Platba
20 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.03.2002 Typ Platba
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.03.2002 Typ Platba
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.03.2002 Typ Platba
23 Doklad o prevode/prechode 19.03.2002 Typ Doručené
24 výsledok prieskumu žiadosti o prevod 23.09.2002 Typ Odoslané
25 Žiadosť o opravu 30.09.2002 Typ Doručené
26 výsledok prieskumu žiadosti o prevod Typ Odoslané
27 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.11.2002 Typ Doručené
28 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.11.2002 Typ Platba
29 pokyn na zápis prevodu 05.12.2002 Typ Interné listy
30 pokyn na zápis prevodu 05.12.2002 Typ Interné listy
31 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 05.12.2002 Typ Interné listy
32 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 05.12.2002 Typ Interné listy
33 pokyn na zápis prevodu 05.12.2002 Typ Interné listy
34 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 05.12.2002 Typ Interné listy
35 dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Typ Odoslané
36 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.09.2011 Typ Platba
37 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.09.2011 Typ Platba
38 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.09.2011 Typ Platba
39 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.09.2011 Typ Platba
40 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 06.09.2011 Typ Doručené
40a Doklad 06.09.2011 Typ Doručené
41 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.09.2011 Typ Doručené
42 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.11.2011 Typ Odoslané
43 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.01.2012 Typ Doručené
44 Odpoveď na správu úradu 08.02.2012 Typ Doručené
44a Plná moc 08.02.2012 Typ Doručené
44b Doplnenie materiálov 08.02.2012 Typ Doručené
45 dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
46 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 18.01.2021 Typ Doručené
47 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.04.2021 Typ Doručené
47a Plná moc 30.04.2021 Typ Doručené
47b Sprievodný list 30.04.2021 Typ Doručené
48 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
49 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.05.2021 Typ Doručené
49a Plná moc 05.05.2021 Typ Doručené
POZ 63673
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 11.12.2002 RC ACQUISITION INC. Bionaire, Inc.
2 Prevod majiteľa 11.12.2002 RIVAL MANUFACTURING CO. OF CANADA LTD. RC ACQUISITION INC.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.12.2002 THE RIVAL COMPANY OF CANADA LTD. RIVAL MANUFACTURING CO. OF CANADA LTD.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.12.2002 THE RIVAL COMPANY OF CANADA LTD. THE RIVAL COMPANY OF CANADA LTD.
5 Prevod majiteľa 11.12.2002 THE RIVAL COMPANY THE RIVAL COMPANY OF CANADA LTD.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.12.2002 THE RIVAL COMPANY THE RIVAL COMPANY
7 Zápis alebo zmena zástupcu 11.12.2002 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
8 Prevod majiteľa 16.02.2012 The Holmes Group, Inc. THE RIVAL COMPANY
9 Prevod majiteľa 16.02.2012 JCS/THG, LLC The Holmes Group, Inc.
10 Prevod majiteľa 16.02.2012 Sunbeam Products, Inc. JCS/THG, LLC
11 Zápis alebo zmena zástupcu 16.02.2012 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku