Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 63659
(111)  Číslo ochrannej známky  178451 
(151)  Dátum zápisu  20.11.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.09.2011 
(210)  Číslo prihlášky  63659 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.09.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  42 - Služby pre reštaurácie, bary, nočné kluby a podobné. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CORONA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.; Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, Mexico City; MX 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.09.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.1997 08/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.1998 02/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.02.2002 02/2002 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 09/2011 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2013 12/2013 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.02.2016 02/2016 PC3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.10.2018 10/2018 PC3M
 
POZ 63659
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 63659
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha Typ Doručené
2 Prihláška OZ Typ Doručené
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.06.1994 Typ Odoslané
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.08.1994 Typ Doručené
5 F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.10.1994 Typ Doručené
7 F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
8 Plná moc 22.11.1994 Typ Doručené
9 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.01.1995 Typ Odoslané
11 Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.01.1995 Typ Doručené
12 pokyn na zverejnenie POZ 04.11.1996 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.12.1997 Typ Odoslané
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.04.2001 Typ Doručené
14a Plná moc 05.04.2001 Typ Doručené
15 36 Poplatok 23.04.2001 Typ Platba
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.04.2001 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 19.12.2001 Typ Odoslané
18 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 30.01.2002 Typ Odoslané
19 vnútrospisový list 11.02.2002 Typ Interné listy
20 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.05.2011 Typ Doručené
21 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.05.2011 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Typ Odoslané
23 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2013 Typ Doručené
23a Plná moc 17.06.2013 Typ Doručené
23b Doklad o podniku/podnikateľovi 17.06.2013 Typ Doručené
24 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.06.2013 Typ Platba
25 dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2013 Typ Odoslané
26 Žiadosť o zápis prevodu 17.09.2015 Typ Doručené
26a Plná moc 17.09.2015 Typ Doručené
26b Doklad o prevode 17.09.2015 Typ Doručené
27 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.09.2015 Typ Platba
28 dodatok k osvedčeniu OZ 17.02.2016 Typ Odoslané
29 Žiadosť o zápis prevodu 13.06.2018 Typ Doručené
29a Doklad o prevode 13.06.2018 Typ Doručené
29b Plná moc 13.06.2018 Typ Doručené
30 Doplnenie materiálov 20.06.2018 Typ Doručené
30a Plná moc 20.06.2018 Typ Doručené
30b Doklad o prevode 20.06.2018 Typ Doručené
31 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.06.2018 Typ Platba
32 dodatok k osvedčeniu OZ 06.09.2018 Typ Odoslané
33 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.01.2021 Typ Doručené
34 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.05.2021 Typ Doručené
35 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.05.2021 Typ Platba
POZ 63659
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 02.10.2013 Cervecería Modelo, S. de R.L. de C.V. CERVECERIA MODELO, S. A. de C. V.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 02.10.2013 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
3 Prevod majiteľa 14.01.2016 Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V. Cervecería Modelo, S. de R.L. de C.V.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 14.01.2016 FAJNOR IP s.r.o.
5 Prevod majiteľa 05.09.2018 Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V. Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 05.09.2018 FAJNOR IP s.r.o. FAJNOR IP s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku