Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 636-2008
(111)  Číslo ochrannej známky  223469 
(151)  Dátum zápisu  11.12.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.04.2018 
(210)  Číslo prihlášky  636-2008 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.04.2008 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2008 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.02.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Magnetické a optické nosiče údajov, záznamové disky, magnetické disky, optické disky, MP3 prehrávače, premietacie prístroje, premietacie plátna, diapozitívy, elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete, zariadenia a prístroje na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát, zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov, nosiče zvukových a obrazových nahrávok, videokazety, DVD disky, CD disky, počítače, notebooky, periférne zariadenia počítačov, počítačový softvér, zariadenia na úpravu a spracovanie textu, fotografické prístroje a nástroje.
16 - Časopisy, noviny, periodická a neperiodická tlač, tlačoviny, knihy, brožúry, prospekty, kalendáre, príručky, plagáty, katalógy, papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, papiernický tovar, predmety z kartónu, albumy, atlasy, fotografie, tlačivá, formuláre, grafické reprodukcie, grafiky, spisové obaly (zoraďovače), papierové vlajky, pútače z papiera alebo lepenky, netextilné etikety, pečiatky, pečate, pečatné vosky, písacie potreby, školské potreby, písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, lepiace štítky, lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Reklama, reklamné činnosti a reklamné služby, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny), organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, podpora predaja pre tretie osoby, poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít, odborné obchodné poradenstvo, služby porovnávania cien, obchodná administratíva, služby ako záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systematizácia písomných oznámení a záznamov, kompilácia matematických alebo štatistických údajov, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, prepisovanie, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, prieskum trhu, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 41, sprostredkovanie obchodu s tovarom v triede 16, maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, CD a DVD diskami.
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, vydávanie kníh, časopisov, organizovanie hier, zábavy, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, školení, výcvik, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, živých vystúpení, organizovanie zábavných súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov, informácie o možnostiach zábavy, zábava, pobavenie, obveselenie, služby zamerané na rekreáciu osôb (rekreačné služby), výchovno-zábavné klubové služby, služby v oblasti estrád, zábavy, hier a kultúrnych podujatí, tvorba videofilmov, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Čas pre mňa 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  08.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2008 09/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.02.2009 02/2009 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.09.2012 09/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 01.06.2018 06/2018 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 03/2019 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 08/2019 PC3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 12.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 21.09.2021 platná
 
POZ 636-2008
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 636-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 08.04.2008 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.04.2008 Typ Doručené
2a Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.04.2008 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.05.2008 Typ Platba
4 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 23.05.2008 Typ Odoslané
5 Plná moc 25.06.2008 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 14.07.2008 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 16.07.2008 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.01.2009 Typ Odoslané
9 Oznámenie 27.04.2012 Typ Doručené
10 všeobecný referátnik 03.05.2012 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2012 Typ Doručené
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.05.2012 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.04.2018 Typ Doručené
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.04.2018 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 27.04.2018 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2018 Typ Doručené
17a Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
17b Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
17c Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
17d Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
17e Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Typ Doručené
18 Doplnenie materiálov 10.12.2018 Typ Doručené
18a Príloha inde neuvedená 10.12.2018 Typ Doručené
18b Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
18c Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
18d Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
18e Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
18f Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2019 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 11.02.2019 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis prevodu 28.03.2019 Typ Doručené
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.05.2019 Typ Platba
23 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.05.2019 Typ Odoslané
24 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
24a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
24b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
24c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
24d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
25 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
26 Odpoveď na správu úradu 08.07.2019 Typ Doručené
26a Príloha inde neuvedená 08.07.2019 Typ Doručené
26b Výpis z obchodného registra 08.07.2019 Typ Doručené
27 dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Typ Odoslané
28 dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Typ Odoslané
29 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
29a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
29b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
29c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
29d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
29e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
29f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
29g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
30 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 21.09.2021 Typ Platba
31 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 636-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.07.2012 Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. RINGIER SLOVAKIA a. s.
2 Prevod majiteľa 05.02.2019 Život Publishing, a.s. Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 05.02.2019 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
4 Prevod majiteľa 12.07.2019 News and Media Holding a.s. Život Publishing, a.s.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 12.07.2019 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku