Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 63565
(111)  Číslo ochrannej známky  181480 
(151)  Dátum zápisu  13.08.1998 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.09.2021 
(210)  Číslo prihlášky  63565 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.09.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.05.1998 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 37, 39, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Vrtná technika a zariadenie, vrtné náradie a príslušenstvo.
37 - Práce na ochranu podzemných vôd pred ich znečistením a sanačné práce pri ich znečistení; vykonávanie hĺbkového stavebného odvodnenia; vykonávanie geotechnických prác pri sanácii budov, injektážne, spevňovacie práce; čistenie vŕtaných a kopaných studní; prenájom vrtnej techniky a materiálu, zachytávanie zdrojov podzemných vôd, vákuové čerpanie v neogénnych sedimentoch, špeciálne hydrogeologické práce.
39 - Skladovanie geologických a ekologických výrobkov.
42 - Prieskum lokalít pre jadrové energetické zariadenia; prieskum a realizačné práce na úpravu podzemných vôd v prírodnom horninotvornom prostredí; prieskumné práce na riešenie skládok odpadu každého druhu vrátane hĺbkového ukladania toxických a iných nebezpečných odpadov; vykonávanie kolmatačných skúšok. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GEOSAN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Geosan, spol. s r.o.; Tuřanka 107, 627 00 Brno; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Kastler Anton; Súmračná 12, 821 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.05.1998 05/1998 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.1998 11/1998 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2002 01/2002 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 07.01.2002 01/2002 ND3M
5 Zmeny mien 07.01.2002 01/2002 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
7 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 63565
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 63565
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha Typ Doručené
2 vým.na pokračovanie konania v SR a v 18.07.1997 Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.09.1997 Typ Doručené
4 Doklad 12.09.1997 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.09.1997 Typ Odoslané
6 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
7 FAX 24.11.1997 Typ Doručené
8 F0021 Poplatok Typ Platba
9 Zoznam tovarov a služieb (SR) 01.12.1997 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 13.01.1998 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.08.1998 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 31.08.2001 Typ Doručené
12a Plná moc 31.08.2001 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.08.2001 Typ Doručené
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.09.2001 Typ Platba
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.09.2001 Typ Platba
16 Plná moc 24.09.2001 Typ Doručené
17 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 16.10.2001 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 19.11.2001 Typ Odoslané
19 36 Poplatok 11.12.2001 Typ Platba
20 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 14.12.2001 Typ Odoslané
21 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.12.2001 Typ Doručené
21a Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.12.2001 Typ Doručené
22 vnútrospisový list 08.01.2002 Typ Interné listy
23 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.09.2011 Typ Platba
24 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 07.09.2011 Typ Platba
25 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 05.09.2011 Typ Doručené
25a Plná moc 05.09.2011 Typ Doručené
26 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.09.2011 Typ Doručené
27 Plná moc 12.09.2011 Typ Doručené
28 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
29 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 19.10.2011 Typ Odoslané
30 Odpoveď na správu úradu 19.12.2011 Typ Doručené
30a Plná moc 19.12.2011 Typ Doručené
31 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 05.01.2012 Typ Odoslané
32 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 10.04.2012 Typ Odoslané
33 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.01.2021 Typ Doručené
34 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.09.2021 Typ Doručené
34a Sprievodný list 02.09.2021 Typ Doručené
35 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.09.2021 Typ Platba
36 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 28.09.2021 Typ Odoslané
37 Odpoveď na správu úradu 13.10.2021 Typ Doručené
37a Plná moc 13.10.2021 Typ Doručené
38 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 63565
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 22.10.2001 Patentová a známková kancelária, Kastler Anton Voleková Eva, Ing.
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.10.2001 Geosan, spol. s r.o. Geosan, spol. s r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku