Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 635-2008
(111)  Číslo ochrannej známky  223468 
(151)  Dátum zápisu  11.12.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.04.2018 
(210)  Číslo prihlášky  635-2008 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.04.2008 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2008 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.02.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Magnetické a optické nosiče údajov, záznamové disky, magnetické disky, optické disky, MP3 prehrávače, premietacie prístroje, premietacie plátna, diapozitívy, elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete, zariadenia a prístroje na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát, zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov, nosiče zvukových a obrazových nahrávok, videokazety, DVD disky, CD disky, počítače, notebooky, periférne zariadenia počítačov, počítačový softvér, zariadenia na úpravu a spracovanie textu, fotografické prístroje a nástroje.
16 - Časopisy, noviny, periodická a neperiodická tlač, tlačoviny, knihy, brožúry, prospekty, kalendáre, príručky, plagáty, katalógy, papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, papiernický tovar, predmety z kartónu, albumy, atlasy, fotografie, tlačivá, formuláre, grafické reprodukcie, grafiky, spisové obaly (zoraďovače), papierové vlajky, pútače z papiera alebo lepenky, netextilné etikety, pečiatky, pečate, pečatné vosky, písacie potreby, školské potreby, písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, lepiace štítky, lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Reklama, reklamné činnosti a reklamné služby, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny), organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, podpora predaja pre tretie osoby, poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít, odborné obchodné poradenstvo, služby porovnávania cien, obchodná administratíva, služby ako záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systematizácia písomných oznámení a záznamov, kompilácia matematických alebo štatistických údajov, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, prepisovanie, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, prieskum trhu, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 41, sprostredkovanie obchodu s tovarom v triede 16, maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, CD a DVD diskami.
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, vydávanie kníh, časopisov, organizovanie hier, zábavy, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, školení, výcvik, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, živých vystúpení, organizovanie zábavných súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov, informácie o možnostiach zábavy, zábava, pobavenie, obveselenie, služby zamerané na rekreáciu osôb (rekreačné služby), výchovno-zábavné klubové služby, služby v oblasti estrád, zábavy, hier a kultúrnych podujatí, tvorba videofilmov, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 27.05.24, 26.04.06, 27.05.15, 29.01.01, 29.01.02, 25.03.01, 27.05.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, biela, žltá, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  08.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2008 09/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.02.2009 02/2009 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.09.2012 09/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 01.06.2018 06/2018 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 03/2019 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 08/2019 PC3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 12.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 21.09.2021 platná
 
POZ 635-2008
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 635-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 08.04.2008 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.04.2008 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 11.04.2008 Typ Doručené
2b Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.04.2008 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 28.04.2008 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.05.2008 Typ Platba
5 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 15.05.2008 Typ Odoslané
6 Plná moc 25.06.2008 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 14.07.2008 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie POZ 16.07.2008 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.01.2009 Typ Odoslané
10 Oznámenie 27.04.2012 Typ Doručené
11 všeobecný referátnik 03.05.2012 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2012 Typ Doručené
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.05.2012 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.04.2018 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.04.2018 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 27.04.2018 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2018 Typ Doručené
18a Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
18b Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
18c Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
18d Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
18e Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Typ Doručené
19 Doplnenie materiálov 10.12.2018 Typ Doručené
19a Príloha inde neuvedená 10.12.2018 Typ Doručené
19b Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
19c Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
19d Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
19e Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
19f Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
20 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2019 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 11.02.2019 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis prevodu 28.03.2019 Typ Doručené
23 vyžiadanie poplatku 26.04.2019 Typ Odoslané
24 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2019 Typ Platba
25 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.05.2019 Typ Odoslané
26 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
26a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
26b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
26c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
26d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
27 Odpoveď na správu úradu 08.07.2019 Typ Doručené
27a Príloha inde neuvedená 08.07.2019 Typ Doručené
27b Výpis z obchodného registra 08.07.2019 Typ Doručené
28 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
29 dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Typ Odoslané
30 dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Typ Odoslané
31 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
31a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
31b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
31c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
31d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
31e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
31f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
31g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
32 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Typ Platba
33 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 635-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.07.2012 Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. RINGIER SLOVAKIA a. s.
2 Prevod majiteľa 05.02.2019 Život Publishing, a.s. Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 05.02.2019 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
4 Prevod majiteľa 12.07.2019 News and Media Holding a.s. Život Publishing, a.s.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 12.07.2019 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku