Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 63453
(111)  Trademark Number  175320 
(151)  Registration Date  28.07.1995 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  28.08.2021 
(210)  Application Number  63453 
(220)  Application Date  28.08.1991 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  11.10.1995 
(511)  International Classification of Goods and Services  09 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Telefóny a telefónne sústavy pozostávajúce z mikrotelefónu a panelu ovládacej jednotky s ovládajúcimi význakmi, najmä štandardnými telefónnymi funkciami, tlačidlovou voľbou, monitorovaním postupu spojovania, skupinový posluch, časová/kalendárna a poplachová elektronická zobrazovacia jednotka a moduly na význaky, najmä s automatickou voľbou, obmedzenia volania, spätné uloženie volania, zákaznícke volanie známe taktiež ako diaľkové sústavy; účastnícke telefónne stanice známe tiež ako samostatné telefónne prístroje; telefónne voliče; záznamníky telefónnej stanice s podrobnosťami správ; mobilné telekomunikačné zariadenia pozostávajúce z ovládajúcej telefónnej jednotky, kombinovaného prijímača/vysielača a antény; mobilné telefóny a ich časti; batériové zdroje na použitie a riadenie dodávok energetických požiadaviek v telekomunikačnom priemysle; zariadenia na zhromažďovanie dát, rádiotelefóny s časovou základňou; počítače; optické komunikačné sústavy, najmä vysielače a prijímače; modemy; počítačové programy; telefónne inštalačné zariadenia, najmä držiaky telefónnych prístrojov, adaptéry na zdvojený výstup, telefónne výstupy, stavebnicové konektory, drôtové spojenia a zásuvné výmenné meniče; vzájomne pôsobiace televízne jednotky na získavanie informácií z dátových základní; telekomunikačné spínacie zariadenia; periférne zariadenia počítačov; faksimilové stroje; snímače dokladov, najmä zaostrovacie šošovky, detektory zobrazenia; počítačové programy na riadenie telekomunikačných sietí; zariadenia na prenášanie, vysielanie a príjem hlasu a dát, najmä nosiče diaľkových spojení, hlavné a vzdialené terminály, kanálové systémy, elektronické zásuvné a párovacie zariadenia v multiplexorovej sieti; multiplexory a koncentrátory; terminály na videotext; elektrické jednotky núdzového volania. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.03, 26.01.24, 27.05.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P.; 645 East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502; US 
(740)  Attorney(s)  Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  28.08.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.10.1995 10/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 03.12.2001 12/2001 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.11.2007 11/2007 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.11.2007 11/2007 PC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.04.2008 04/2008 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
7 Obnovené ochranné známky 28.04.2021 08/2021 ND3M
 
POZ 63453
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 63453
S/N Item Name Date Type Document
1 Prihláška OZ 28.08.1991 Type Delivered
2 Osvedčenie Type Delivered
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.06.1994 Type Sent document
4 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.07.1994 Type Delivered
5 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.07.1994 Type Delivered
6 Plná moc 08.08.1994 Type Delivered
7 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 10.08.1994 Type Payment
8 p.na dodatok Type Internal Letter
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.03.1995 Type Delivered
10 F0001 Popl. za lehotu 07.04.1995 Type Payment
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.05.1995 Type Delivered
12 F0001 Popl. za lehotu 13.06.1995 Type Payment
13 Doklad 19.06.1995 Type Delivered
14 pokyn na zverejnenie POZ Type Internal Letter
15 Osvedčenie Type Delivered
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.08.2001 Type Delivered
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.08.2001 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2001 Type Sent document
19 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2007 Type Delivered
19a Doklad o prevode 24.08.2007 Type Delivered
19b Plná moc 24.08.2007 Type Delivered
20 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2007 Type Delivered
20a Doklad o prevode 24.08.2007 Type Delivered
20b Plná moc 24.08.2007 Type Delivered
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2007 Type Payment
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2007 Type Payment
23 dodatok k osvedčeniu OZ 05.10.2007 Type Sent document
24 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.12.2007 Type Delivered
24a Plná moc 12.12.2007 Type Delivered
24b Doklad 12.12.2007 Type Delivered
25 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.12.2007 Type Payment
26 dodatok k osvedčeniu OZ 07.03.2008 Type Sent document
27 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.07.2011 Type Delivered
28 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.07.2011 Type Payment
29 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 02.09.2011 Type Sent document
30 Odpoveď na správu úradu 25.10.2011 Type Delivered
30a Plná moc 25.10.2011 Type Delivered
31 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Type Sent document
32 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.01.2021 Type Delivered
33 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.03.2021 Type Delivered
33a Plná moc 06.03.2021 Type Delivered
34 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.03.2021 Type Payment
35 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2021 Type Sent document
POZ 63453
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 27.09.2007 AT&T PROPERTIES, LLC AT & T Corp., spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu New York
2 Prevod majiteľa 27.09.2007 AT&T KNOWLEDGE VENTURES II, L.P. AT&T PROPERTIES, LLC
3 Zápis alebo zmena zástupcu 27.09.2007 Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.02.2008 AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P. AT&T KNOWLEDGE VENTURES II, L.P.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku