Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 63453
(111)  Číslo ochrannej známky  175320 
(151)  Dátum zápisu  28.07.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.08.2021 
(210)  Číslo prihlášky  63453 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.08.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.10.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Telefóny a telefónne sústavy pozostávajúce z mikrotelefónu a panelu ovládacej jednotky s ovládajúcimi význakmi, najmä štandardnými telefónnymi funkciami, tlačidlovou voľbou, monitorovaním postupu spojovania, skupinový posluch, časová/kalendárna a poplachová elektronická zobrazovacia jednotka a moduly na význaky, najmä s automatickou voľbou, obmedzenia volania, spätné uloženie volania, zákaznícke volanie známe taktiež ako diaľkové sústavy; účastnícke telefónne stanice známe tiež ako samostatné telefónne prístroje; telefónne voliče; záznamníky telefónnej stanice s podrobnosťami správ; mobilné telekomunikačné zariadenia pozostávajúce z ovládajúcej telefónnej jednotky, kombinovaného prijímača/vysielača a antény; mobilné telefóny a ich časti; batériové zdroje na použitie a riadenie dodávok energetických požiadaviek v telekomunikačnom priemysle; zariadenia na zhromažďovanie dát, rádiotelefóny s časovou základňou; počítače; optické komunikačné sústavy, najmä vysielače a prijímače; modemy; počítačové programy; telefónne inštalačné zariadenia, najmä držiaky telefónnych prístrojov, adaptéry na zdvojený výstup, telefónne výstupy, stavebnicové konektory, drôtové spojenia a zásuvné výmenné meniče; vzájomne pôsobiace televízne jednotky na získavanie informácií z dátových základní; telekomunikačné spínacie zariadenia; periférne zariadenia počítačov; faksimilové stroje; snímače dokladov, najmä zaostrovacie šošovky, detektory zobrazenia; počítačové programy na riadenie telekomunikačných sietí; zariadenia na prenášanie, vysielanie a príjem hlasu a dát, najmä nosiče diaľkových spojení, hlavné a vzdialené terminály, kanálové systémy, elektronické zásuvné a párovacie zariadenia v multiplexorovej sieti; multiplexory a koncentrátory; terminály na videotext; elektrické jednotky núdzového volania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.03, 26.01.24, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P.; 645 East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.10.1995 10/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 03.12.2001 12/2001 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.11.2007 11/2007 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.11.2007 11/2007 PC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.04.2008 04/2008 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
7 Obnovené ochranné známky 28.04.2021 08/2021 ND3M
 
POZ 63453
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 63453
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 28.08.1991 Typ Doručené
2 Osvedčenie Typ Doručené
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.06.1994 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.07.1994 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.07.1994 Typ Doručené
6 Plná moc 08.08.1994 Typ Doručené
7 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 10.08.1994 Typ Platba
8 p.na dodatok Typ Interné listy
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.03.1995 Typ Doručené
10 F0001 Popl. za lehotu 07.04.1995 Typ Platba
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.05.1995 Typ Doručené
12 F0001 Popl. za lehotu 13.06.1995 Typ Platba
13 Doklad 19.06.1995 Typ Doručené
14 pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
15 Osvedčenie Typ Doručené
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.08.2001 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.08.2001 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2001 Typ Odoslané
19 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2007 Typ Doručené
19a Doklad o prevode 24.08.2007 Typ Doručené
19b Plná moc 24.08.2007 Typ Doručené
20 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2007 Typ Doručené
20a Doklad o prevode 24.08.2007 Typ Doručené
20b Plná moc 24.08.2007 Typ Doručené
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2007 Typ Platba
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2007 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 05.10.2007 Typ Odoslané
24 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.12.2007 Typ Doručené
24a Plná moc 12.12.2007 Typ Doručené
24b Doklad 12.12.2007 Typ Doručené
25 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.12.2007 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 07.03.2008 Typ Odoslané
27 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.07.2011 Typ Doručené
28 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.07.2011 Typ Platba
29 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 02.09.2011 Typ Odoslané
30 Odpoveď na správu úradu 25.10.2011 Typ Doručené
30a Plná moc 25.10.2011 Typ Doručené
31 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
32 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.01.2021 Typ Doručené
33 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.03.2021 Typ Doručené
33a Plná moc 06.03.2021 Typ Doručené
34 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.03.2021 Typ Platba
35 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2021 Typ Odoslané
POZ 63453
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.09.2007 AT&T PROPERTIES, LLC AT & T Corp., spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu New York
2 Prevod majiteľa 27.09.2007 AT&T KNOWLEDGE VENTURES II, L.P. AT&T PROPERTIES, LLC
3 Zápis alebo zmena zástupcu 27.09.2007 Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.02.2008 AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P. AT&T KNOWLEDGE VENTURES II, L.P.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku