Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 63450
(111)  Číslo ochrannej známky  175876 
(151)  Dátum zápisu  03.10.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.08.2021 
(210)  Číslo prihlášky  63450 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.08.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.12.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 01, 16 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (1,16) Lepiace látky na použitie v priemysle; umelé živice, syntetické živice a plasty na použitie v priemysle; kancelárske lepidlá.
01 - Neuvedené
16 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALTECO CHEMICAL PTE LTD; 19 Tuas Avenue 11, Singapore; SG 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.12.1995 12/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 03.12.2001 12/2001 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 06.06.2011 06/2011 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 63450
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
21 F0003 Popl. za obnovu 28.12.2000 3 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 63450
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 28.08.1991 Typ Doručené
2 pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.06.1994 Typ Odoslané
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.08.1994 Typ Doručené
5 F0001 Popl. za lehotu 07.09.1994 Typ Platba
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.10.1994 Typ Doručené
7 F0001 Popl. za lehotu 21.10.1994 Typ Platba
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.12.1994 Typ Doručené
9 F0001 Popl. za lehotu 03.01.1995 Typ Platba
10 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.02.1995 Typ Doručené
11 F0001 Popl. za lehotu 13.03.1995 Typ Platba
12 Žiadosť inde neuvedená 20.03.1995 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.04.1995 Typ Doručené
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.04.1995 Typ Platba
15 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 20.04.1995 Typ Platba
16 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.06.1995 Typ Odoslané
17 Doklad 04.08.1995 Typ Doručené
18 pokyn na zverejnenie POZ 24.08.1995 Typ Interné listy
19 Osvedčenie Typ Doručené
20 Žiadosť o obnovu 21.12.2000 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2001 Typ Odoslané
23 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.03.2011 Typ Platba
24 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.03.2011 Typ Doručené
25 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2011 Typ Odoslané
26 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.01.2021 Typ Doručené
27 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.04.2021 Typ Platba
28 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
28a Plná moc 06.04.2021 Typ Doručené
28b Príloha inde neuvedená 06.04.2021 Typ Doručené
29 dodatok k osvedčeniu OZ 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 63450
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku