Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 63348
(111)  Číslo ochrannej známky  172599 
(151)  Dátum zápisu  11.07.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.08.2011 
(210)  Číslo prihlášky  63348 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.08.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.10.1994 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Zemiakové lupienky, zemiakové tyčinky, zemiakové výrobky a výrobky z obilnín určené na chrúmanie vyrobené vytláčaním, pečivo vyrobené s použitím soli a lúhu, pražené, sušené, solené alebo korenené oriešky a müsli. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CHIO CHIPPOS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG; Erna-Scheffler-Straβe 3, 51103 Köln; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.08.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.10.1994 10/1994 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.12.2001 12/2001 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 03.12.2001 12/2001 ND3M
4 Zmeny mien 03.12.2001 12/2001 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.08.2011 08/2011 ND3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2018 07/2018 TC3M
 
POZ 63348
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 63348
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o pokračovanie v konaní 12.07.1993 Typ Doručené
2 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 13.09.1993 Typ Platba
3 Spis Praha 23.08.1991 Typ Doručené
4 Prihláška OZ 23.08.1991 Typ Doručené
5 pokyn na zverejnenie POZ 26.04.1994 Typ Interné listy
6 Zoznam tovarov a služieb (SR) Typ Doručené
7 Osvedčenie Typ Doručené
8 Výpoveď plnej moci 15.08.2001 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.08.2001 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.08.2001 Typ Doručené
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.08.2001 Typ Platba
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.08.2001 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2001 Typ Odoslané
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.05.2011 Typ Doručené
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.06.2011 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2011 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.04.2018 Typ Doručené
17a Plná moc 27.04.2018 Typ Doručené
18 dodatok k osvedčeniu OZ 28.05.2018 Typ Odoslané
19 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.12.2020 Typ Doručené
20 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.04.2021 Typ Doručené
20a Príloha inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
20b Plná moc 29.04.2021 Typ Doručené
21 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 29.04.2021 Typ Doručené
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
POZ 63348
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 12.09.2001 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 12.09.2001 Intersnack Knabber - Gebäck GmbH & Co. KG Chio-Chips Knabberartikel GmbH
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.05.2018 Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG Intersnack Knabber - Gebäck GmbH & Co. KG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku