Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 632-2011
(111)  Trademark Number  231256 
(151)  Registration Date  12.12.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  632-2011 
(220)  Application Date  07.04.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.09.2011 
(450)  Publication of Registration Date  03.02.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  21, 26, 31, 35, 39, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  21 - Výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; domáce a kuchynské potreby a nádoby; kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; prostriedky a pomôcky na čistenie; surové sklo a sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo; keramika na použitie v domácnosti; sklené nádoby; sklené schránky; sklené gule; kameninové nádoby; porcelán; porcelánové ozdoby a dekorácie; umelecké predmety z porcelánu, terakoty alebo skla vrátane misiek a váz na kvety; kvetináče; kvetníky; ozdobné črepníky s výnimkou papierových; obaly na kvetináče s výnimkou papierových; kropiace ružice na polievanie kvetov; podpory pre rastliny; aranžovacie držiaky; oporné tyčky alebo paličky pre rastliny, kvety a kvetiny; karafy; fľaše; misky; záhradnícke rukavice; vázy nie z drahých kovov.
26 - Umelé kvety; umelé vence; vence z umelých kvetov; stuhy; stužky; lemovky; bordúry; elastické šnúrky alebo pásky; elastické šnúrky na aranžovanie kvetov; umelé ovocie; ozdobné spony; čipky a výšivky; stužky a šnúrky; gombíky; háčiky a očká; špendlíky a ihly.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; prírodné kvety; čerstvé, živé kvety; vence z prírodných kvetov; kvetinové cibule; sušené kvety na ozdobu; rastliny; sušené rastliny ako dekorácia; rastlinné semená; sadenice; stromy; vianočné stromčeky; prírodné trávniky; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s kvetmi, dekoráciami, darčekovými predmetmi, s umelými kvetmi, papiernickým tovarom; zhromažďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; sprostredkovanie obchodu s kvetmi; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; pomoc pri riadení obchodných aktivít; marketingové služby; marketingové poradenstvo a štúdie; ekonomické a organizačné poradenstvo; prieskum trhu; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; reklamné zásielkové služby, predovšetkým pre kvety a kvetiny; vedenie kartoték v počítači vrátane evidencie objednávok kvetov, kvetín zaslaných cez internet, faxom alebo telefonicky; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; služby porovnávania cien; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35, 39 a 44.
39 - Doručovanie tovaru; doručovacie služby; kuriérske služby; dodávka tovaru poštou vrátane dodávky kvetov, kvetín; zasielanie a doručovanie kvetov, kvetín; donáška kvetov, kvetín; balenie tovaru, predovšetkým balenie kvetov, kvetín; informácie o preprave; prepravné služby; skladovanie; doprava; nákladná doprava; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
44 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby; aranžovanie kvetov; zhotovovanie vencov; záhradkárske a záhradnícke služby; liečenie stromov; rastlinné škôlky; údržba trávnikov; služby záhradných architektov; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  01.07.01, 05.05.19, 05.05.20, 26.01.06, 26.01.15, 26.01.24, 26.02.03, 26.07.01, 27.05.12, 27.05.05 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Pavel Rotman - KVETY PRE RADOSŤ; Jantárova 30, 851 10 Bratislava - Jarovce; SK 
(740)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  07.04.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2012 02/2012 FG3M
 
POZ 632-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 632-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.04.2011 Type Delivered
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.04.2011 Type Delivered
2a Vyjadrenie označenia 11.04.2011 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 29.04.2011 Type Sent document
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.05.2011 Type Payment
5 Oznámenie 30.05.2011 Type Delivered
5a Plná moc 30.05.2011 Type Delivered
6 Plná moc 06.06.2011 Type Delivered
7 všeobecný referátnik 23.06.2011 Type Sent document
8 výsledok rešerše 24.06.2011 Type Internal Letter
9 pokyn na zverejnenie POZ 24.06.2011 Type Internal Letter
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2011 Type Sent document
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.08.2020 Type Delivered
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Type Delivered
13 vyžiadanie poplatku za obnovu 23.04.2021 Type Sent document
POZ 632-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku