Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 632-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231256 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  632-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.04.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  21, 26, 31, 35, 39, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  21 - Výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; domáce a kuchynské potreby a nádoby; kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; prostriedky a pomôcky na čistenie; surové sklo a sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo; keramika na použitie v domácnosti; sklené nádoby; sklené schránky; sklené gule; kameninové nádoby; porcelán; porcelánové ozdoby a dekorácie; umelecké predmety z porcelánu, terakoty alebo skla vrátane misiek a váz na kvety; kvetináče; kvetníky; ozdobné črepníky s výnimkou papierových; obaly na kvetináče s výnimkou papierových; kropiace ružice na polievanie kvetov; podpory pre rastliny; aranžovacie držiaky; oporné tyčky alebo paličky pre rastliny, kvety a kvetiny; karafy; fľaše; misky; záhradnícke rukavice; vázy nie z drahých kovov.
26 - Umelé kvety; umelé vence; vence z umelých kvetov; stuhy; stužky; lemovky; bordúry; elastické šnúrky alebo pásky; elastické šnúrky na aranžovanie kvetov; umelé ovocie; ozdobné spony; čipky a výšivky; stužky a šnúrky; gombíky; háčiky a očká; špendlíky a ihly.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; prírodné kvety; čerstvé, živé kvety; vence z prírodných kvetov; kvetinové cibule; sušené kvety na ozdobu; rastliny; sušené rastliny ako dekorácia; rastlinné semená; sadenice; stromy; vianočné stromčeky; prírodné trávniky; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s kvetmi, dekoráciami, darčekovými predmetmi, s umelými kvetmi, papiernickým tovarom; zhromažďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; sprostredkovanie obchodu s kvetmi; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; pomoc pri riadení obchodných aktivít; marketingové služby; marketingové poradenstvo a štúdie; ekonomické a organizačné poradenstvo; prieskum trhu; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; reklamné zásielkové služby, predovšetkým pre kvety a kvetiny; vedenie kartoték v počítači vrátane evidencie objednávok kvetov, kvetín zaslaných cez internet, faxom alebo telefonicky; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; služby porovnávania cien; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35, 39 a 44.
39 - Doručovanie tovaru; doručovacie služby; kuriérske služby; dodávka tovaru poštou vrátane dodávky kvetov, kvetín; zasielanie a doručovanie kvetov, kvetín; donáška kvetov, kvetín; balenie tovaru, predovšetkým balenie kvetov, kvetín; informácie o preprave; prepravné služby; skladovanie; doprava; nákladná doprava; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
44 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby; aranžovanie kvetov; zhotovovanie vencov; záhradkárske a záhradnícke služby; liečenie stromov; rastlinné škôlky; údržba trávnikov; služby záhradných architektov; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.07.01, 05.05.19, 05.05.20, 26.01.06, 26.01.15, 26.01.24, 26.02.03, 26.07.01, 27.05.12, 27.05.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pavel Rotman - KVETY PRE RADOSŤ; Jantárova 30, 851 10 Bratislava - Jarovce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.04.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2012 02/2012 FG3M
 
POZ 632-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 632-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.04.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.04.2011 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 11.04.2011 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 29.04.2011 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.05.2011 Typ Platba
5 Oznámenie 30.05.2011 Typ Doručené
5a Plná moc 30.05.2011 Typ Doručené
6 Plná moc 06.06.2011 Typ Doručené
7 všeobecný referátnik 23.06.2011 Typ Odoslané
8 výsledok rešerše 24.06.2011 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie POZ 24.06.2011 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2011 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.08.2020 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 632-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku