Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 63034
(111)  Číslo ochrannej známky  178444 
(151)  Dátum zápisu  20.11.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.08.2011 
(210)  Číslo prihlášky  63034 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.08.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  19 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  19 - Zmesové cementy, portlandské cementy, špeciálne cementy, cementové výrobky, vápna, vápenné zmesi. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.13.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LB Cemix, s.r.o.; Tovární 36, 373 12 Borovany; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.08.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.1997 08/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.1998 02/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.11.2001 11/2001 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 07.12.2010 12/2010 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2020 02/2020 PC3M
 
POZ 63034
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 63034
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha Typ Doručené
2 Prihláška OZ Typ Doručené
3 F0021 Poplatok Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.03.1994 Typ Odoslané
5 dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
6 Plná moc 15.04.1994 Typ Doručené
7 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
8 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.11.1993 Typ Doručené
9 Spis Praha Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 01.10.1996 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.12.1997 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.04.2001 Typ Doručené
12a Plná moc 20.04.2001 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.05.2001 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2001 Typ Odoslané
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.09.2010 Typ Platba
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.09.2010 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2010 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis prechodu 25.09.2019 Typ Doručené
18a Doklad o prechode 25.09.2019 Typ Doručené
18b Plná moc 25.09.2019 Typ Doručené
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2019 Typ Platba
20 Doplnenie materiálov 27.09.2019 Typ Doručené
20a Doklad o prechode 27.09.2019 Typ Doručené
21 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 06.11.2019 Typ Odoslané
22 Odpoveď na správu úradu 22.11.2019 Typ Doručené
22a Výpis z obchodného registra 22.11.2019 Typ Doručené
22b Sprievodný list 22.11.2019 Typ Doručené
23 dodatok k osvedčeniu OZ 19.12.2019 Typ Odoslané
POZ 63034
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 12.12.2019 LB Cemix, s.r.o. KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 12.12.2019 Kubínyi Peter PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku