Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 629-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  203266 
(151)  Dátum zápisu  03.07.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.03.2012 
(210)  Číslo prihlášky  629-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.03.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.04.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.10.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 12, 16 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Cestné stroje; poľnohospodárske stroje; stroje na zemné práce; cestné valce; dopravníky; drviče; drviče odpadov; hydraulické motory a časti banských strojov; betónové miešačky (stroje); čistiace stroje; frézy; obrábacie stroje; ručné nástroje a náradie na iný než ručný pohon; kladivá pneumatické; nástroje ako časti strojov; píly /stroje/; rýpadlá; lopatkové nakladače; nákladné výťahy; vrtáky (stroje); zdvíhacie zariadenia; žeriavy; rýpadlá; kosačky; kypriče (stroje); nakladacie výložníky; manipulátory; navijaky; pásy na stroje; plečky /stroje/; pluh; poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného; prevodovky strojov; radlice; prevody strojov; poľnohospodárske stroje; poľnohospodárske dopravníky; skrine alebo stojany ako časti strojov; snehové pluhy; valce ako časti strojov.
12 - Autá; automobily; betónové miešačky (automobily); blatníky; diaľkovo ovládané vozidlá; hydraulické obvody vozidiel; kapoty vozidiel; kamióny a nákladné vozidlá; karosérie dopravných prostriedkov; nárazníky vozidiel podvozky vozidiel; prevodovky na pozemné vozidlá; ráfiky; reťaze; protišmykové spojky na pozemné vozidlá; športové autá; traktory; vozidlá vojenské na dopravu; zdvíhacie vozíky a zdvíhacie zariadenia.
16 - Plagáty; albumy; obrazy; noviny; atlasy; lístky; mapy; katalógy; farebné pásky; fotografie; formuláre; tlačivá; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; publikácie; príručky; brožúry; prospekty; školské potreby; blahoprajné pohľadnice; písacie potreby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WAY INDUSTRIES, a.s.; Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  04.03.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2003 04/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.10.2003 10/2003 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.07.2006 07/2006 PD3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 06.04.2009 04/2009 PD3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 06.07.2009 07/2009 PD3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.11.2009 11/2009 PC3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.06.2010 06/2010 PC3M
8 Obnovené ochranné známky 03.05.2012 05/2012 ND3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2013 09/2013 PD3M
10 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 02.04.2014 04/2014 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 SITNO HOLDING, a. s. 12.05.2009 platná
2 Poštová banka, a.s. 15.07.2013 platná
3 Poštová banka, a.s. 18.02.2014 platná
 
POZ 629-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 629-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.03.2002 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 04.03.2002 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.03.2002 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.03.2002 Typ Platba
3 výsledok rešerše 05.11.2002 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.11.2002 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 11.12.2002 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 08.01.2003 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.07.2003 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 21.04.2006 Typ Doručené
8a Doklad o podniku/podnikateľovi 21.04.2006 Typ Doručené
8b Plná moc 21.04.2006 Typ Doručené
8c Zmluva 21.04.2006 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku 04.05.2006 Typ Odoslané
10 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 11.05.2006 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 18.05.2006 Typ Odoslané
12 Doplnenie materiálov 27.02.2007 Typ Doručené
13 všeobecný referátnik 09.03.2007 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis ďalšieho rozhodného údaja do registra 19.01.2009 Typ Doručené
14a Doklad 19.01.2009 Typ Doručené
14b Zmluva 19.01.2009 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis ďalšieho rozhodného údaja do registra 19.01.2009 Typ Doručené
15a Zmluva 19.01.2009 Typ Doručené
15b Doklad 19.01.2009 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 17.02.2009 Typ Odoslané
17 dodatok k osvedčeniu OZ 15.05.2009 Typ Odoslané
18 Žiadosť inde neuvedená 06.03.2009 Typ Doručené
18a Zmluva 06.03.2009 Typ Doručené
18b Doklad 06.03.2009 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 15.05.2009 Typ Odoslané
20 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.07.2009 Typ Doručené
20a Plná moc 23.07.2009 Typ Doručené
20b Doklad o prevode 23.07.2009 Typ Doručené
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.07.2009 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 23.09.2009 Typ Odoslané
23 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 04.02.2010 Typ Doručené
23a Doklad 04.02.2010 Typ Doručené
23b Plná moc 04.02.2010 Typ Doručené
23c Doklad o prevode 04.02.2010 Typ Doručené
24 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.02.2010 Typ Platba
25 dodatok k osvedčeniu OZ 12.05.2010 Typ Odoslané
26 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.02.2012 Typ Platba
27 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.02.2012 Typ Doručené
28 dodatok k osvedčeniu OZ 10.04.2012 Typ Odoslané
29 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 26.06.2013 Typ Doručené
29a Doplnenie materiálov 26.06.2013 Typ Doručené
29b Plná moc 26.06.2013 Typ Doručené
30 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 02.07.2013 Typ Platba
31 dodatok k osvedčeniu OZ 18.07.2013 Typ Odoslané
32 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 03.02.2014 Typ Doručené
32a Zmluva 03.02.2014 Typ Doručené
33 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 10.02.2014 Typ Platba
34 dodatok k osvedčeniu OZ 24.02.2014 Typ Odoslané
35 Oznámenie o exekúcii 05.11.2014 Typ Doručené
36 Oznámenie o exekúcii 05.12.2014 Typ Doručené
37 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 20.05.2016 Typ Doručené
37a Plná moc 20.05.2016 Typ Doručené
38 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 27.05.2016 Typ Platba
39 sprievodný list k výpisu z registra OZ 31.05.2016 Typ Odoslané
40 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.07.2021 Typ Doručené
41 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.10.2021 Typ Doručené
41a Plná moc 13.10.2021 Typ Doručené
41b Príloha inde neuvedená 13.10.2021 Typ Doručené
42 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.10.2021 Typ Doručené
42 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.10.2021 Typ Platba
POZ 629-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 21.09.2009 WAY Krupina, a.s. WAY INDUSTRY, akciová spoločnosť
2 Zápis alebo zmena zástupcu 21.09.2009 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
3 Prevod majiteľa 22.04.2010 WAY INDUSTRIES, a.s. WAY Krupina, a.s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 22.04.2010 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku