Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 62858
(111)  Číslo ochrannej známky  173497 
(151)  Dátum zápisu  27.01.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.07.2011 
(210)  Číslo prihlášky  62858 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.07.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.04.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Služby - vzdelávanie a zábava vo vzťahu k výpočtovej technike a výučbe softvéru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MICROSOFT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Microsoft Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware; One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.07.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.04.1995 04/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 06.11.2001 11/2001 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 07/2011 ND3M
 
POZ 62858
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 62858
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.09.1994 Typ Odoslané
3 Plná moc 10.10.1994 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 21.10.1994 Typ Platba
5 pokyn na zverejnenie POZ 31.10.1994 Typ Interné listy
6 Osvedčenie Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.03.2001 Typ Doručené
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.03.2001 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2001 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 29.04.2004 Typ Doručené
11 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.05.2004 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2004 Typ Odoslané
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.02.2011 Typ Doručené
13a Plná moc 24.02.2011 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku za obnovu 02.05.2011 Typ Odoslané
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.05.2011 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 15.05.2015 Typ Doručené
17a Plná moc 15.05.2015 Typ Doručené
18 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 01.06.2015 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 30.07.2015 Typ Odoslané
20 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.11.2020 Typ Doručené
21 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.05.2021 Typ Doručené
21a Plná moc 04.05.2021 Typ Doručené
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.05.2021 Typ Platba
POZ 62858
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 06.05.2004 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 18.06.2015 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o. Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku