Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 62835
(111)  Číslo ochrannej známky  173873 
(151)  Dátum zápisu  20.02.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.07.2011 
(210)  Číslo prihlášky  62835 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.07.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.05.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (3,5) Liečivá (substancie), liečivé prípravky humánne a veterinárne, prípravky racionálnej a umelej výživy, kozmetické výrobky vrátane liečebno-kozmetických. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FAMOSAN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PRO.MED. CS Praha a.s.; Telčská 1, 140 00 Praha 4; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.07.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.05.1995 5/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 06.11.2001 11/2001 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 07.10.2010 10/2010 ND3M
 
POZ 62835
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 62835
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 19.07.1991 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.09.1994 Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.11.1994 Typ Doručené
4 Plná moc 04.11.1994 Typ Doručené
5 Osvedčenie 04.11.1994 Typ Doručené
6 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.11.1994 Typ Platba
7 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 30.11.1994 Typ Platba
8 pokyn na zverejnenie POZ 26.01.1995 Typ Interné listy
9 Osvedčenie Typ Doručené
10 Žiadosť o zmenu adresy 12.02.1998 Typ Doručené
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
12 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 17.02.1999 Typ Interné listy
13 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.1999 Typ Odoslané
14 Žiadosť o obnovu 08.02.2001 Typ Doručené
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.02.2001 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2001 Typ Odoslané
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.07.2010 Typ Doručené
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.07.2010 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 09.09.2010 Typ Odoslané
20 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.11.2020 Typ Doručené
21 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.04.2021 Typ Doručené
21a Plná moc 30.04.2021 Typ Doručené
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.05.2021 Typ Platba
POZ 62835
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa PRO.MED. CS Praha, a.s.
Biointer a.s. Praha
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku