Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 62833
(111)  Číslo ochrannej známky  175280 
(151)  Dátum zápisu  20.07.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.07.2011 
(210)  Číslo prihlášky  62833 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.07.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.10.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (3,5) Liečivá (substancie), liečivé prípravky humánne a veterinárne, prípravky racionálnej a umelej výživy, kozmetické výrobky vrátane liečebno-kozmetických. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  INDAP 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PRO.MED. CS Praha a.s.; Telčská 1, 140 00 Praha 4; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.07.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.10.1995 10/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 06.11.2001 11/2001 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 07.10.2010 10/2010 ND3M
 
POZ 62833
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 62833
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.02.1995 Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.03.1995 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 16.03.1995 Typ Platba
5 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.03.1995 Typ Platba
6 pokyn na zverejnenie POZ 01.06.1995 Typ Interné listy
7 Osvedčenie Typ Doručené
8 Žiadosť o zmenu adresy 12.02.1998 Typ Doručené
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
10 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 17.02.1999 Typ Interné listy
11 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.1999 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu 08.02.2001 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.02.2001 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2001 Typ Odoslané
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.07.2010 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.07.2010 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 09.09.2010 Typ Odoslané
18 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.11.2020 Typ Doručené
19 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.04.2021 Typ Doručené
19a Plná moc 30.04.2021 Typ Doručené
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.05.2021 Typ Platba
21 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.05.2021 Typ Doručené
21a Sprievodný list 07.05.2021 Typ Doručené
21b Plná moc 07.05.2021 Typ Doručené
POZ 62833
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa PRO.MED. CS Praha, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku