Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 6281-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  219307 
(151)  Dátum zápisu  17.09.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.10.2016 
(210)  Číslo prihlášky  6281-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.10.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.06.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.11.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 36, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo (vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy; sieťové karty, smerovače; rozbočovače, prepínače; bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika; SIM karty.
16 - Tlačoviny; časopisy, publikácie; karty, kartičky, okrem hracích, vyrobené z papiera, ostatné výrobky z papiera patriace do triedy 16.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia; marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo; poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie internetu v oblasti komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
36 - Finančné a bankové služby a poradenstvo; finančné poradenstvo.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb, služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov; služby elektronickej služby; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním spojené; služby hlasovej schránky; služby pre neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok, webhousing a webhosting. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  O2 GO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  O2 Worldwide Limited; C/O Stobbs Building 1000, Cambridge Research Park, Cambridge CB25 9PD; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.10.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.06.2007 06/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.11.2007 11/2007 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.07.2017 07/2017 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.07.2017 07/2017 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 13.10.2021 19/2021 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 13.10.2021 19/2021 PC3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 13.10.2021 19/2021 TC3M
 
POZ 6281-2006
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 6281-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.10.2006 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.11.2006 Typ Platba
3 Plná moc 15.11.2006 Typ Doručené
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.02.2007 Typ Odoslané
5 výsledok rešerše 15.02.2007 Typ Interné listy
6 Odpoveď na správu úradu 13.04.2007 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 16.04.2007 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 20.04.2007 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.10.2007 Typ Odoslané
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.10.2016 Typ Doručené
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.10.2016 Typ Platba
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.10.2016 Typ Doručené
13 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 13.12.2016 Typ Odoslané
14 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.02.2017 Typ Doručené
15 Odpoveď na správu úradu 19.04.2017 Typ Doručené
15a Plná moc 19.04.2017 Typ Doručené
15b Výpis z obchodného registra 19.04.2017 Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.04.2017 Typ Doručené
17 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 19.04.2017 Typ Doručené
18 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.05.2017 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 06.06.2017 Typ Odoslané
20 všeobecný referátnik 06.06.2017 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis prevodu 14.06.2021 Typ Doručené
21a Doklad o prevode 14.06.2021 Typ Doručené
21b Výpis z obchodného registra 14.06.2021 Typ Doručené
22 Žiadosť o zápis prevodu 14.06.2021 Typ Doručené
22a Doklad o prevode 14.06.2021 Typ Doručené
22b Plná moc 14.06.2021 Typ Doručené
23 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.06.2021 Typ Doručené
24 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2021 Typ Platba
25 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2021 Typ Platba
26 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 09.07.2021 Typ Odoslané
27 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.08.2021 Typ Doručené
27a Plná moc 09.08.2021 Typ Doručené
28 Odpoveď na správu úradu 10.09.2021 Typ Doručené
28a Príloha inde neuvedená 10.09.2021 Typ Doručené
28b Príloha inde neuvedená 10.09.2021 Typ Doručené
28c Príloha inde neuvedená 10.09.2021 Typ Doručené
28d Príloha inde neuvedená 10.09.2021 Typ Doručené
28e Príloha inde neuvedená 10.09.2021 Typ Doručené
28f Príloha inde neuvedená 10.09.2021 Typ Doručené
29 dodatok k osvedčeniu OZ 30.09.2021 Typ Odoslané
POZ 6281-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.06.2017 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Telefónica O2 Slovakia s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.06.2017 Telefónica Slovakia, s.r.o. Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.06.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Telefónica Slovakia, s.r.o.
4 Prevod majiteľa 28.09.2021 O2 Holdings Limited O2 Slovakia, s.r.o.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.09.2021 O2 Holdings Limited O2 Holdings Limited
6 Prevod majiteľa 28.09.2021 O2 Worldwide Limited O2 Holdings Limited
7 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.09.2021 O2 Worldwide Limited O2 Worldwide Limited
8 Zápis alebo zmena zástupcu 28.09.2021 Advokátska kancelária Kubínyiová Kocian, Kubínyiová Denisa, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku