Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 628-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  256198 
(151)  Dátum zápisu  28.09.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  28.09.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  628-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  23.06.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  13.10.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie.
42 - Vedecký výskum.
45 - Organizovanie politických zhromaždení; právne zastupovanie občanov pred verejnými alebo štátnymi orgánmi a inštitúciami (právne služby); nekomerčné lobistické služby; politický lobing; právne poradenstvo v oblasti ľudských práv; právny výskum; politologické analýzy; politický výskum. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ZA ĽUDÍ 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ZA ĽUDÍ; Jašíkova 4849/2, 821 03 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  PETKOV & Co s. r. o.; Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 23.06.2021 12/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 13.10.2021 19/2021 FG3M
 
POZ 628-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.03.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 628-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 03.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 03.03.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.03.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.03.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 12.03.2021 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.03.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.05.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 18.05.2021 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 25.05.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.10.2021 Typ Odoslané
POZ 628-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku