Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 628-2016
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  628-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.03.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 36, 39, 41, 42, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety (nie textilné); fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafické zobrazenia; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; papier na balenie darčekov; knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; tlačené publikácie; plagáty; prospekty; pútače z papiera alebo z lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; plastové fólie na balenie; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie.
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a poskytovaní služieb; poradenstvo pri riadení podnikov; aranžovanie výkladov; obchodný manažment; reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na podporu predaja (pre tretie osoby); prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; marketing; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; podnikateľské informácie; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; reklamné a inzertné služby poskytované prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie reklamných informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; služby riadenia ľudských zdrojov; vzťahy s verejnosťou ; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; účtovníctvo; obchodné sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti balenia a doručovania tovaru; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti premietania filmov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb; obchodné sprostredkovanie hotelierskych služieb.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné služby týkajúce sa kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovanie finančných služieb; finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančný lízing; zmenárenské služby; vydávanie kreditných kariet; finančný manažment; správa finančnej hotovosti; poisťovníctvo; oceňovanie umeleckých diel; organizovanie dobročinných zbierok.
39 - Distribúcia tovarov na dobierku; sprostredkovanie prepravy; skladovanie; prenájom skladísk; prenájom garáží; prenájom automobilov; balenie tovarov; dovoz, doprava; doručovanie tovarov; preprava nábytku; dočasné uskladnenie nábytku, zariadenia interiérového dekoračného tovaru pre dom a rodinu a súvisiacich výrobkov; dovoz, doprava nábytku, zariadenia interiérového dekoračného tovaru pre dom a rodinu a súvisiacich výrobkov; sprostredkovanie autobusovej, lodnej, vzdušnej, námornej a železničnej dopravy; preprava turistov; informácie o doprave a preprave; rezervácie dopravy; rezervácie miesteniek na cestovanie; rezervácie zájazdov (doprava); sprevádzanie turistov; organizovanie výletov (doprava); organizovanie ciest (doprava); turistické prehliadky (doprava); sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozidiel a iných dopravných prostriedkov; služby poskytované výletnými loďami; poskytovanie pomoci pri doprave; služby dopravy a prepravy poskytované turistickými kanceláriami; služby dopravy a prepravy poskytované cestovnými kanceláriami; balenie darčekových a umeleckých predmetov; doručovanie darčekových a umeleckých predmetov; doručovacie služby; informácie o balení a doručovaní darčekov a umeleckých predmetov; kuriérske služby.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie kurzov (manažérske služby); organizovanie výcvikov (manažérske služby); organizovanie školení (manažérske služby); vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných periodických publikácií ( okrem reklamných alebo náborových); tvorba videofilmov; požičiavanie videofilmov; premietanie kinematografických filmov; služby zábavných klubov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; požičiavanie videopások; vydávanie kníh; vydávanie revue (okrem reklamných); pózovanie modelov výtvarným umelcom; informácie o možnostiach zábavy; požičiavanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; prenájom hudobných nástrojov; prenájom hudobnej aparatúry; organizovanie divadelných predstavení; organizovanie koncertov; organizovanie hudobných a tanečných podujatí na kultúrne a zábavné účely; fotografické reportáže; fotografovanie; organizovanie a plánovanie večierkov; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií.
42 - Grafické dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; odborné technické poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim; štúdie technických projektov, projektová činnosť; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov).
43 - Služby barov; rýchle občerstvenie (bufety); hotelierske služby; kaviarne; prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb; dodávanie hotových jedál na objednávku do domu (ketering); reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; prenájom prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); poskytovanie prechodného ubytovania a stravovania, poskytovanie prechodného ubytovania v turistických táboroch; poskytovanie prechodného ubytovania prázdninových táboroch; poskytovanie prechodného ubytovania na farmách; stravovacie služby v turistických táboroch; stravovacie služby v prázdninových táboroch; stravovacie služby na farmách. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  07.01.01, 26.03.23, 26.05.04, 26.05.24, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.11, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie