Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 62735
(111)  Číslo ochrannej známky  172762 
(151)  Dátum zápisu  03.10.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.07.2021 
(210)  Číslo prihlášky  62735 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.07.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.1994 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 09, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (9,41) Prístroje na zaznamenanie, prenos a reprodukciu zvuku, prístroje na zaznamenanie, prenos a reprodukciu obrazu, magnetické nosiče záznamov, gramofónové platne, nahraté aj nenahraté videokazety, videodisky a videopásky, diapozitívy; činnosť vyučovacia, vzdelávacia a zábavná, najmä tvorba, publikovanie a distribúcia tlačovín (fotografií, časopisov, obrázkových časopisov, magazínov a kníh); tvorba hudobných a zábavných programov, najmä programov pre rozhlas, televíziu, divadlo a film, usporiadateľská činnosť.
09 - Neuvedené
41 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  14.05.06, 24.17.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Penthouse World Media, LLC; 28328 Witherspoon Parkway, Valencia, CA 91355; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.1994 12/1994 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 06.11.2001 11/2001 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 05.04.2011 04/2011 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.04.2011 04/2011 TC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 29.09.2021 18/2021 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 29.09.2021 18/2021 ND3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 13.10.2021 19/2021 PC3M
 
POZ 62735
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 62735
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Plná moc 07.02.1994 Typ Doručené
2 Zoznam tovarov a služieb (SR) 07.02.1994 Typ Doručené
3 Doklad 10.02.1994 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 15.02.1994 Typ Platba
5 Spis Praha Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 10.05.1994 Typ Interné listy
7 Osvedčenie Typ Doručené
8 Oznámenie 20.10.1999 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 20.10.1999 Typ Doručené
10 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
11 F0021 Poplatok Typ Platba
12 Plná moc 08.11.1999 Typ Doručené
13 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 20.06.2000 Typ Interné listy
14 dodatok k osvedčeniu OZ 06.09.2000 Typ Odoslané
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.07.2001 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.07.2001 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2001 Typ Odoslané
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 01.02.2011 Typ Platba
19 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.02.2011 Typ Platba
20 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.01.2011 Typ Doručené
21 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.01.2011 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2011 Typ Odoslané
23 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 18.11.2020 Typ Doručené
24 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.07.2021 Typ Doručené
25 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.07.2021 Typ Doručené
26 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.07.2021 Typ Platba
27 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 03.08.2021 Typ Odoslané
28 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 03.08.2021 Typ Odoslané
29 Odpoveď na správu úradu 19.08.2021 Typ Doručené
29a Plná moc 19.08.2021 Typ Doručené
30 všeobecný referátnik 07.09.2021 Typ Odoslané
31 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.09.2021 Typ Doručené
32 dodatok k osvedčeniu OZ 08.09.2021 Typ Odoslané
33 Žiadosť o zápis prevodu 21.09.2021 Typ Doručené
33a Doklad o prevode 21.09.2021 Typ Doručené
33b Plná moc 21.09.2021 Typ Doručené
33c Príloha inde neuvedená 21.09.2021 Typ Doručené
34 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 21.09.2021 Typ Doručené
34a Plná moc 21.09.2021 Typ Doručené
35 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.09.2021 Typ Platba
36 Doplnenie materiálov 23.09.2021 Typ Doručené
36a Doklad o prevode 23.09.2021 Typ Doručené
37 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 62735
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Penthouse International Ltd., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New York
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.02.2011 General Media Communications, Inc. General Media Communications, Inc.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.09.2021 General Media Communications, Inc. General Media Communications, Inc.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 08.09.2021 FAJNOR IP s. r. o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
4 Prevod majiteľa 27.09.2021 Penthouse World Media, LLC General Media Communications, Inc.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 27.09.2021 FAJNOR IP s. r. o. FAJNOR IP s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku