Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 627-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  627-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 35, 36, 37, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode.
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; poisťovacie služby; nehnuteľnosti (služby).
37 - Opravy automobilov.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovarov; organizovanie ciest. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.22, 27.05.24, 27.05.01, 24.17.08, 27.05.15, 27.99.16, 27.99.10, 27.01.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  JP-AUTO s.r.o.; Dolné Hony 425/23, 949 01 Nitra 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.; Dunajská 32, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 627-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 627-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.03.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 03.03.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 03.03.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 03.03.2021 Typ Doručené
1d Vyjadrenie označenia 03.03.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 03.03.2021 Typ Doručené
2a Sprievodný list 03.03.2021 Typ Doručené
2b Osvedčovacia doložka 03.03.2021 Typ Doručené
2c Plná moc 03.03.2021 Typ Doručené
2d Vyjadrenie označenia 03.03.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 04.03.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.03.2021 Typ Platba
5 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 11.03.2021 Typ Platba
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.03.2021 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 27.04.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 27.04.2021 Typ Doručené
9 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 03.05.2021 Typ Odoslané
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.04.2021 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 30.04.2021 Typ Doručené
11a Sprievodný list 30.04.2021 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku v CHF 04.05.2021 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie POZ 05.05.2021 Typ Interné listy
POZ 627-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku