Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 627-2016
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  627-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.03.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 36, 39, 41, 42, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety (nie textilné); fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafické zobrazenia; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; papier na balenie darčekov; knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; tlačené publikácie; plagáty; prospekty; pútače z papiera alebo z lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; plastové fólie na balenie; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie.
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a poskytovaní služieb; poradenstvo pri riadení podnikov; aranžovanie výkladov; obchodný manažment; reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na podporu predaja (pre tretie osoby); prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; marketing; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; podnikateľské informácie; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; reklamné a inzertné služby poskytované prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie reklamných informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; služby riadenia ľudských zdrojov; vzťahy s verejnosťou ; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; účtovníctvo; obchodné sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti balenia a doručovania tovaru; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti premietania filmov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb; obchodné sprostredkovanie hotelierskych služieb.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné služby týkajúce sa kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovanie finančných služieb; finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančný lízing; zmenárenské služby; vydávanie kreditných kariet; finančný manažment; správa finančnej hotovosti; poisťovníctvo; oceňovanie umeleckých diel; organizovanie dobročinných zbierok.
39 - Distribúcia tovarov na dobierku; sprostredkovanie prepravy; skladovanie; prenájom skladísk; prenájom garáží; prenájom automobilov; balenie tovarov; dovoz, doprava; doručovanie tovarov; preprava nábytku; dočasné uskladnenie nábytku, zariadenia interiérového dekoračného tovaru pre dom a rodinu a súvisiacich výrobkov; dovoz, doprava nábytku, zariadenia interiérového dekoračného tovaru pre dom a rodinu a súvisiacich výrobkov; sprostredkovanie autobusovej, lodnej, vzdušnej, námornej a železničnej dopravy; preprava turistov; informácie o doprave a preprave; rezervácie dopravy; rezervácie miesteniek na cestovanie; rezervácie zájazdov (doprava); sprevádzanie turistov; organizovanie výletov (doprava); organizovanie ciest (doprava); turistické prehliadky (doprava); sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozidiel a iných dopravných prostriedkov; služby poskytované výletnými loďami; poskytovanie pomoci pri doprave; služby dopravy a prepravy poskytované turistickými kanceláriami; služby dopravy a prepravy poskytované cestovnými kanceláriami; balenie darčekových a umeleckých predmetov; doručovanie darčekových a umeleckých predmetov; doručovacie služby; informácie o balení a doručovaní darčekov a umeleckých predmetov; kuriérske služby.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie kurzov (manažérske služby); organizovanie výcvikov (manažérske služby); organizovanie školení (manažérske služby); vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných periodických publikácií ( okrem reklamných alebo náborových); tvorba videofilmov; požičiavanie videofilmov; premietanie kinematografických filmov; služby zábavných klubov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; požičiavanie videopások; vydávanie kníh; vydávanie revue (okrem reklamných); pózovanie modelov výtvarným umelcom; informácie o možnostiach zábavy; požičiavanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; prenájom hudobných nástrojov; prenájom hudobnej aparatúry; organizovanie divadelných predstavení; organizovanie koncertov; organizovanie hudobných a tanečných podujatí na kultúrne a zábavné účely; fotografické reportáže; fotografovanie; organizovanie a plánovanie večierkov; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií.
42 - Grafické dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; odborné technické poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim; štúdie technických projektov, projektová činnosť; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov).
43 - Služby barov; rýchle občerstvenie (bufety); hotelierske služby; kaviarne; prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb; dodávanie hotových jedál na objednávku do domu (ketering); reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; prenájom prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); poskytovanie prechodného ubytovania a stravovania, poskytovanie prechodného ubytovania v turistických táboroch; poskytovanie prechodného ubytovania prázdninových táboroch; poskytovanie prechodného ubytovania na farmách; stravovacie služby v turistických táboroch; stravovacie služby v prázdninových táboroch; stravovacie služby na farmách. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  07.01.01, 26.03.23, 26.05.04, 26.05.24, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.11, 29.01.02, 29.01.01, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zlatá, bordová, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Europa SC ZV a.s.; Námestie SNP 63 , 960 01 Zvolen; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 627-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 627-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.03.2016 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 22.03.2016 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.03.2016 Typ Platba
3 Pripomienky proti zápisu označenia do registra 03.05.2016 Typ Doručené
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.05.2016 Typ Odoslané
5 výsledok rešerše 16.05.2016 Typ Interné listy
6 výzva na doplnenie pripomienok 26.05.2016 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 26.05.2016 Typ Doručené
8 Doplnenie pripomienok 03.06.2016 Typ Doručené
8a Plná moc 03.06.2016 Typ Doručené
9 výzva na vyjadrenie k pripomienkam 15.06.2016 Typ Odoslané
10 Vyjadrenie k pripomienkam 29.07.2016 Typ Doručené
11 všeobecný referátnik 15.08.2016 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 12.08.2016 Typ Doručené
12a Plná moc 12.08.2016 Typ Doručené
13 výsledok posúdenia pripomienok - dôvodný 24.10.2016 Typ Odoslané
14 všeobecný referátnik 24.10.2016 Typ Odoslané
15 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.12.2016 Typ Doručené
16 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.01.2017 Typ Doručené
17 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 01.03.2017 Typ Platba
18 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 27.02.2017 Typ Doručené
19 konečné predĺženie lehoty 21.03.2017 Typ Odoslané
20 Vyjadrenie k pripomienkam 27.04.2017 Typ Doručené
20a Sprievodný list 27.04.2017 Typ Doručené
21 Vyjadrenie k pripomienkam 02.05.2017 Typ Doručené
21a Výpis z obchodného registra 02.05.2017 Typ Doručené
22 rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie pripomienkam) 12.07.2017 Typ Odoslané
23 Podanie rozkladu 11.08.2017 Typ Doručené
23a Sprievodný list 11.08.2017 Typ Doručené
24 Podanie rozkladu 14.08.2017 Typ Doručené
25 Odôvodnenie rozkladu 11.09.2017 Typ Doručené
25a Sprievodný list 11.09.2017 Typ Doručené
27 Odôvodnenie rozkladu 14.09.2017 Typ Doručené
28 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 26.09.2017 Typ Odoslané
29 predkladacia správa k rozkladu 25.09.2017 Typ Interné listy
30 všeobecný referátnik 12.09.2019 Typ Odoslané
31 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 17.03.2021 Typ Interné listy
32 protokol o rokovaní komisie 17.03.2021 Typ Interné listy
33 protokol o hlasovaní komisie 17.03.2021 Typ Interné listy
34 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 17.03.2021 Typ Odoslané
35 posúdenie pripomienok - oznámenie 09.04.2021 Typ Odoslané
POZ 627-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku