Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 626-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236133 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.04.2023 
(210)  Číslo prihlášky  626-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.04.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  04, 16, 18, 21, 24, 25, 35, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  04 - Voňavé sviečky, sviečky.
16 - Fotografie; grafické zobrazenia; grafiky; hárky papiera; kalendáre; predmety z kartónu; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové alebo papierové škatule; nálepky, lepiace štítky; obálky; obaly; papierové obrúsky; papierové obrusy; papiernický tovar; papierové pásky; plagáty; tlačoviny; papierové utierky; papierové vlajky; papierové vreckovky; papierové zástavy.
18 - Aktovky; batohy; cestovné tašky; dáždniky; chlebníky; kabelky; kufre; kufríky; nákupné tašky; náprsné tašky; obaly na dáždniky; obaly na hudobné nástroje; cestovné obaly na odevy; cestovné obaly na šaty; peňaženky; plážové tašky; plecniaky; poľovnícke tašky; poľovnícke torby; tašky na kolieskach; torby; vaky pre horolezcov; vaky pre turistov.
21 - Demižóny; džbány; fľaše; chladiace fľaše; kanvice (neelektrické); kanvičky; kanvy; karafy; krčahy; misky; misy; otvárače na fľaše; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; pivové poháre; poháriky; poháriky papierové alebo z plastických hmôt; poľné fľaše; sklené banky; sklené nádoby; sklenené poháre; šálky; taniere; termosky; vázy.
24 - Bavlnené textílie; kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; textilné obrúsky; podložky na stôl s výnimkou papierových; podložky pod poháre alebo taniere; prikrývky; textilné uteráky; textilné uteráky a utierky na tvár; utierky na riad; vlajky; textilné vreckovky; zástavy s výnimkou papierových; závesy textilné alebo umelohmotné.
25 - Baretky; bundy; čelenky; čiapky; kabáty; kapucne; klobúky; kombinézy; košele; kravaty; kúpacie plášte; opasky; papuče; plavky; plážové oblečenie; plážová obuv; pokrývky hlavy; ponožky; pulóvre; pyžamá; rukavice; sukne; svetre; šály; šatky, šály; šaty; šerpy; čiapkové šilty; šilty na pokrývky hlavy; športové tričká, dresy; tielka, tričká; tielka, vesty; tričká; vesty; vrecká na odevy; zástery; župany.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, sprostredkovanie obchodu s tovarom.
40 - Potlač textilu, najmä tričiek so vzormi s originálnymi motívmi. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.07.06, 26.02.01, 27.03.15, 26.02.05, 27.05.12, 29.01.01, 29.01.04, 27.99.03, 27.99.04, 27.99.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, biela, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Chránené dielne, s. r. o.; Náb. J. Kráľa 4344/13a, Liptovský Mikuláš 
(740)  Zástupca (-ovia)  Janči Peter, JUDr.; Garbiarska 695, 031 01 Liptovský Mikuláš; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2013 8/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2014 1/2014 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 12.10.2022 19/2022 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 26.10.2022 20/2022 ND3M
 
POZ 626-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.05.2013 251,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 12.09.2022 116,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 626-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 05.04.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 05.04.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 26.04.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.05.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 29.05.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 29.05.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 02.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 02.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 02.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 05.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 05.10.2022 Typ Odoslané
POZ 626-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.09.2022 Chránené dielne, s. r. o. Chránené dielne, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku