Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 62383
(111)  Číslo ochrannej známky  176998 
(151)  Dátum zápisu  29.07.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.06.2011 
(210)  Číslo prihlášky  62383 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.06.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.11.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  14 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  14 - Hodiny, hodinky a iné chronometrické prístroje a zariadenia, puzdrá, schránky, diely a fitingy na uvedený tovar. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as Seiko Holdings Corporation); 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.06.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.11.1996 11/1996 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 08.10.2001 10/2001 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 06.11.2001 11/2001 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.02.2009 02/2009 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 07/2011 ND3M
 
POZ 62383
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 62383
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Plná moc 31.01.1994 Typ Doručené
2 Vyjadrenie označenia 31.01.1994 Typ Doručené
3 F0021 Poplatok 14.02.1994 Typ Platba
4 Urgencia 21.05.1996 Typ Doručené
5 Odpoveď na správu úradu 05.06.1996 Typ Doručené
6 Spis Praha Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 26.07.1996 Typ Interné listy
8 Osvedčenie Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.06.2001 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.06.2001 Typ Platba
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.07.2001 Typ Doručené
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.07.2001 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2001 Typ Odoslané
14 Žiadosť o opravu 03.08.2001 Typ Doručené
15 Plná moc 03.08.2001 Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.11.2008 Typ Doručené
16a Plná moc 25.11.2008 Typ Doručené
17 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.12.2008 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 12.01.2009 Typ Odoslané
19 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.04.2011 Typ Doručené
19a Plná moc 11.04.2011 Typ Doručené
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.04.2011 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
22 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 02.11.2020 Typ Doručené
23 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
23a Plná moc 06.04.2021 Typ Doručené
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.04.2021 Typ Platba
POZ 62383
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.07.2001 SEIKO KABUSHIKI KAISHA (Seiko Corporation) KABUSHIKI KAISHA HATTORI SEIKO (Seiko Corporation)
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.12.2008 SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as Seiko Holdings Corporation) SEIKO KABUSHIKI KAISHA (Seiko Corporation)
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku