Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 6222-2008
(111)  Číslo ochrannej známky  226087 
(151)  Dátum zápisu  13.10.2009 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  6222-2008 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.10.2008 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.07.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamné agentúry; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb; prieskum trhu a verejnej mienky; maloobchodné a veľkoobchodné služby s kozmetickými, farmaceutickými, medicínskymi výrobkami a liečivami.
36 - Prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností.
37 - Interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; lakovanie; sklenárske práce; pranie bielizne (okrem chemického čistenia, všetky uvedené služby iba súvisiace s prevádzkou nemocníc alebo zdravotníckych zariadení.
38 - Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň.
39 - Prenájom motorových vozidiel; prevádzkovanie odstavných parkovacích plôch; nákladná cestná doprava.
40 - Služby zubného laboranta; zváračské práce súvisiace s prevádzkou nemocníc alebo zdravotníckych zariadení.
41 - Organizovanie a vedenie školení, kurzov a seminárov; vydávanie kníh a časopisov; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu; prevádzka športových zariadení vrátane organizácií športových klubov; organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.
43 - Reštaurácie; jedálne; závodné jedálne; stravovanie pacientov v nemocnici.
44 - Služby nemocnice vrátane služieb sanatórií, služieb lekárskych, biologických a chemických laboratórií; služby v oblasti starostlivosti o telo a starostlivosť o pleť vrátane služieb v oblasti kozmetickej starostlivosti; plastická chirurgia; poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni; pracovná zdravotná služba; ústavná zdravotná starostlivosť v odbornom zameraní: anestéziológia a intenzívna medicína; algeziológia; dermatovenerológia; fyziatria; balneológia a liečebná rehabilitácia; gynekológia a pôrodníctvo (vrátane JIS); onkogynekológia; chirurgia (vrátane JIS); gastroenterologická chirurgia; onkochirurgia; vnútorné lekárstvo (vrátane JIS); kardiológia (vrátane koronárnej jednotky); diabetológia; hepatológia; angiológia; endokrinológia; neonatológia (vrátane JIS); neurológia (vrátane JIS, epileptológie cievnych ochorení mozgu a miechy, demyelinizačných ochorení, sklerózy multiplex, porúch spánku a bdenia, stavov bezvedomia z neurologických príčin, nervovosvalových ochorení, bolestí hlavy, vertebrogénnych ochorení, extrapyramídových ochorení a porúch hybnosti, diagnostiky nádorových ochorení nervového systému, zápalových ochorení nervového systému, detskej neurológie); oftalmológia; ortopédia (vrátane JIS); onkoortopédia; ortopedická protetika; úrazová chirurgia - traumatológia; otorinolaryngológia; onkootorinolaryngológia; oddelenie popálenín (vrátane JIS); plastická a rekonštrukčná chirurgia (vrátane JIS); liečebná oxypenoterapia a hyperbaroxia; liečba dlhodobo chorých; urológia; onkourológia; andrológia a sexuológia; oddelenie pracovného lekárstva a klinickej toxikológie; centrálny operačný trakt; hematológia a transfúziológia (vrátane onkohematológie a transplantácie krvotvorných buniek); zariadenie biomedicínskeho výskumu v odboroch: chirurgia, ortopédia, plastická chirurgia, urológia, vnútorné lekárstvo, gastroenteorológia, gynekológia a pôrodníctvo, kardiológia, neurológia, reumatológia, anestéziológia a intenzívna medicína, angiológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, dermatovenerológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, hematológia a transfuziológia, otorinolaryngológia, algeziológia, neonatológia, onkológia v gynekológii, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, audioprotetika, klinické skúšanie liekov, intervenčná rádiológia; ambulancie v odbornom zameraní: všeobecné lekárstvo, pediatria, dorastové lekárstvo, gynekológia a pôrodníctvo (vrátane rizikového tehotenstva a prenatálnej intraparálnej a postnatálnej starostlivosti počas fyziologickej, rizikovej a patologickej tehotnosti), onkogynekológia, stomatológia, lekárska služba prvej pomoci v odbore stomatológie, anestéziológia a intenzívna medicína, algeziológia, cievna chirurgia, dermatovenerológia (vrátane onkodermatológie, dermatoimunológie, dermatologickej angiológie, fototerapie, dermatomykológie, korektívnej dermatológie), diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gastroenterológia, chirurgia (vrátane onkochirurgie, miniinvazívnej chirurgie, koloproktologickej ambulancie, ambulancie pre stomikov, diagnostickej a intervenčnej endoskopie), mamárna ambulancia, vnútorné lekárstvo (vrátane nefrológie, diagnostiky a liečby arteriálnej hypertenzie, klinickej imunológie a alergológie, diagnostickej a intervenčnej endoskopie, hepatológie, angiológie a lekárskej genetiky), kardiológia (vrátane detskej kardiológie a invazívnej kardiológie), klinická onkológia, klinická psychológia, klinické pracovné lekárstvo a toxikológia, neurológia (vrátane epileptológie, cievnych ochorení mozgu a miechy, demyelinizačných ochorení, sklerózy multiplex, porúch spánku a bdenia, stavov bezvedomia z neurologických príčin, nervovosvalových ochorení, bolestí hlavy, vertebrogénnych ochorení, extrapyramídových ochorení a porúch hybnosti, diagnostiky nádorových ochorení nervového systému, zápalových ochorení nervového systému, detskej neurológie, elektroencefalografie a elektromyografie - vyšetrovanie evokovaných mozgových potenciálov, transkraniálnej a Duplex USG vyšetrenie mozgových ciev), oftalmológia, ortopédia (vrátane artrocentra a traumatológie pohybového aparátu, onkoortopédia), otorinolaryngológia (vrátane foniatrie a audiometrie, spánkového laboratória, onkootorinolaryngológie); popáleninová ambulancia; ambulancia plastickej a rekonštrukčnej chirurgie; laserové centrum; ambulancia liečebnej oxygenoterapie a hyperbaroxie; psychiatria; reumatológia (vrátane osteológie a denzitometrie); urológia (vrátane onkourológie); sexuológia a andrológia; telovýchovné lekárstvo; úrazová chirurgia - traumatológia; pneumológia a ftizeológia; pediatrická pneumológia a ftizeológia; lekárska služba prvej pomoci v odbore pediatria a všeobecné lekárstvo; hematológia a transfúziológia (vrátane onkohematológie a autotransfúznej jednotky, prípravy transfúznych liekov); geriatria; klinická farmakológia; centrálny príjem; ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom; fyziatria; balneológia a liečebná rehabilitácia; diagnostické centrum; tkaninové zariadenie v rozsahu činnosti: odoberania, spracovania, konzervovania, skladovania, distribúcie; tkanivové zariadenia v rozsahu odborného zamerania: xenotransplantáty, alogénne darcovské kožné alotransplantáty, plodové obaly, kultivované štepy; referenčné laboratórium; jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore: chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia, otorinolaryngológia, oftalmológia, urológia, sexuológia a andrológia, úrazová chirurgia, plastická chirurgia, gastroenterológia, anestéziológia a algeziológia; samostatné zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbornom zameraní: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, funkčná diagnostika, hematológia a transfuziológia, rádiológia, klinická biochémia, lekárska mikrobiológia, nukleárna medicína, patologická anatómia, centrálna sterilizácia, tkaninová banka, rádiológia, mamografické centrum, invazívna diagnostika CT, hyperbatická oxygenoterapia; agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti; lekárenská zdravotná starostlivosť; liečebná výživa a stravovanie; centrálna sterilizácia; prevádzkovanie výkonov závodnej zdravotnej služby; mamografické centrum; plastická chirurgia; liečba dlhodobo chorých; pracovné lekárstvo; ambulantná primárna zdravotná starostlivosť v odboroch: všeobecné lekárstvo - praktický lekár pre dospelých, pediatria - praktický lekár pre deti a dorast, vrátane lekárskej služby prvej pomoci, gynekológia a pôrodníctvo, stomatológia; ambulantná sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: anestéziológia a resuscitácia, cievna chirurgia, dermatovenerológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gastroenterológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická onkológia, klinická psychológia, korektívna dermatológia, neurológia, oftalmológia, ortopédia, otorinolaryngológia, pediatria, popáleninová ambulancia, pracovné lekárstvo, psychiatria, reumatológia - osteologická ambulancia, sexuológia, telovýchovné lekárstvo, traumatológia, tuberkulóza a pľúcne choroby, urológia, reumatológia, osteocentrum (v zmysle odborného usmernenia pre diagnostiku a liečbu osteoporózy v Slovenskej republike vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR); jednodňová chirurgia v odboroch: chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia a otorinolaryngológia; ústavná starostlivosť v odbore: interné lekárstvo + JIS, neurológia + JIS, gynekológia a pôrodníctvo + JIS, chirurgia + JIS, anestéziológia a resuscitácia, ortopédia, otorinolaryngológia, oftalmológia, dermatovenerológia, neonatológia + JIS, popáleninové oddelenie + JIS, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia; spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odboroch: klinická biochémia, rádiodiagnostika, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, patológia, centrálny príjem, centrálna sterilizácia, funkčná diagnostika, diagnostické centrum, nočné sanatórium, tkanivová banka, rýchla zdravotná pomoc; hematológia a transfúziológia, lekárska mikrobiológia, nukleárna medicína, liečebná hyperbaroxia; prevádzkovanie bazénu (na medicínske účely); prevádzkovanie solária; nechtový dizajn a manikúra; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti zdravia, liečenia a farmácie; aranžovanie kvetov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.06, 05.05.20, 01.13.10, 05.05.21, 27.05.10, 29.01.01, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  oranžová, červená, žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SI Medical, s. r. o.; Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  14.10.2018 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.10.2018 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.07.2009 7/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2009 12/2009 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 08.11.2010 11/2010 TC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 02.07.2019 7/2019 MA3M
 
POZ 6222-2008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.11.2008 8 000,00 SKK
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.05.2009 16,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.08.2010 6,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.10.2010 6,50 EUR 16.12.2011 6,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 6222-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.10.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 14.10.2008 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 14.10.2008 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.10.2008 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.11.2008 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.11.2008 Typ Platba
výsledok rešerše 18.12.2008 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.04.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 07.05.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 18.05.2009 Typ Platba
Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.05.2009 Typ Doručené
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 25.05.2009 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 25.05.2009 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.10.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.07.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.07.2010 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.08.2010 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2010 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.10.2010 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.10.2010 Typ Doručené
Avízo o platbe 21.10.2010 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 21.10.2010 Typ Doručené
všeobecný referátnik 29.10.2010 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 29.11.2011 Typ Odoslané
vnútrospisový list 12.12.2011 Typ Interné listy
Výpoveď plnej moci 24.09.2014 Typ Doručené
všeobecný referátnik 17.10.2014 Typ Odoslané
POZ 6222-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.09.2010 SI Medical, s. r. o. SI Medical, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.10.2014 GENiUM, Holakovský Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku