Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 622-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  243453 
(151)  Dátum zápisu  30.09.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  622-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.03.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.06.2016 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.11.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Prípravy na čistenie skiel okuliarov.
09 - Okuliarové šošovky; okuliarové rámy; časti a súčasti okuliarových rámov; puzdrá na okuliare. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.19, 26.04.24, 27.05.24, 27.07.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Luxury Eyewear SK, s.r.o.; Pri Suchom mlyne 3900/31, 811 04 Bratislava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.03.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.06.2016 06/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.11.2016 11/2016 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 08/2019 PC3M
 
POZ 622-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 622-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.03.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 22.03.2016 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 22.03.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 01.04.2016 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.04.2016 Typ Platba
4 výsledok rešerše 28.04.2016 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 28.04.2016 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.10.2016 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis prevodu 20.06.2019 Typ Doručené
7a Sprievodný list 20.06.2019 Typ Doručené
7b Príloha inde neuvedená 20.06.2019 Typ Doručené
7c Plná moc 20.06.2019 Typ Doručené
7d Doklad o prevode 20.06.2019 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 28.06.2019 Typ Odoslané
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.07.2019 Typ Platba
10 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 10.07.2019 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 11.07.2019 Typ Doručené
11a Doklad o prevode 11.07.2019 Typ Doručené
11b Osvedčovacia doložka 11.07.2019 Typ Doručené
12 dodatok k osvedčeniu OZ 19.07.2019 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 08.10.2021 Typ Doručené
13a Sprievodný list 08.10.2021 Typ Doručené
13b Plná moc 08.10.2021 Typ Doručené
13c Výpis z obchodného registra 08.10.2021 Typ Doručené
13d Príloha inde neuvedená 08.10.2021 Typ Doručené
POZ 622-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 17.07.2019 Luxury Eyewear SK, s.r.o. Dušan Osúch - DUOS
2 Zápis alebo zmena zástupcu 17.07.2019 Nagyová Natália, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku