Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 62194
(111)  Číslo ochrannej známky  171177 
(151)  Dátum zápisu  30.09.1992 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.06.2011 
(210)  Číslo prihlášky  62194 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.06.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Dáždniky, slnečníky, batožinový tovar, príručné kufríky (atašé), kufre, cestovné vaky, kabely, aktovky, vaky pre táborníkov, vaky pre horolezcov, plážové vaky, lovecké kabelky, plecniaky, školské tašky, nákupné tašky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CARLTON 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  V. I. P. INDUSTRIES LIMITED; 78A, MIDC Estate, Satpur, Nashik 422007; IN 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmann Tomáš, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.06.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 11.09.2001 09/2001 ND3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.01.2005 01/2005 TC3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.01.2005 01/2005 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 02/2012 ND3M
 
POZ 62194
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 62194
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.06.2001 Typ Doručené
2 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.06.2001 Typ Platba
3 Plná moc 19.06.2001 Typ Doručené
4 dodatok k osvedčeniu OZ 04.09.2001 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.11.2004 Typ Doručené
5a Doklad 05.11.2004 Typ Doručené
6 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.11.2004 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 05.11.2004 Typ Doručené
6b Plná moc 05.11.2004 Typ Doručené
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2004 Typ Platba
8 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2004 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 26.11.2004 Typ Odoslané
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 24.10.2011 Typ Doručené
11 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 28.10.2011 Typ Platba
12 Plná moc 14.11.2011 Typ Doručené
13 dodatok k osvedčeniu OZ 09.01.2012 Typ Odoslané
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.10.2020 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Typ Doručené
POZ 62194
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.11.2004 Carlton International PLC Carlton International PLC
2 Prevod majiteľa 19.11.2004 V. I. P. INDUSTRIES LIMITED Carlton International PLC
3 Zápis alebo zmena zástupcu 19.11.2004 Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmann Tomáš, Ing. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku