Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 62101
(111)  Číslo ochrannej známky  171893 
(151)  Dátum zápisu  31.12.1992 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.06.2021 
(210)  Číslo prihlášky  62101 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.06.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 16, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - Nakladateľská, vydavateľská činnosť, reklamná a agentúrna činnosť súvisiaca s činnosťou vydavateľskou a nakladateľskou, knihy, časopisy, tlačoviny.
16 - Neuvedené
35 - Neuvedené
42 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Axel Springer Auto-Verlag GmbH; Axel-Springer-Platz 1, 20350 Hamburg; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.1996 04/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 08.10.2001 10/2001 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.07.2011 07/2011 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 07/2011 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.05.2015 05/2015 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.12.2017 12/2017 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 62101
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 62101
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť inde neuvedená 27.10.1994 Typ Doručené
2 Žiadosť o informáciu Typ Doručené
3 Osvedčenie 12.12.1994 Typ Doručené
4 Doklad o prevode 12.12.1994 Typ Doručené
5 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 12.12.1994 Typ Doručené
6 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.01.1995 Typ Platba
7 Doklad 11.01.1995 Typ Doručené
8 Plná moc 11.01.1995 Typ Doručené
9 p.na dodatok 03.11.1995 Typ Interné listy
10 dodatok k osvedčeniu OZ 15.03.1996 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.04.2001 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.05.2001 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 04.09.2001 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.04.2011 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 04.04.2011 Typ Doručené
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.04.2011 Typ Doručené
16a Plná moc 04.04.2011 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.04.2011 Typ Platba
18 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.04.2011 Typ Platba
19 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 14.04.2011 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.10.2014 Typ Doručené
21a Doklad 23.10.2014 Typ Doručené
22 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.10.2014 Typ Platba
23 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 13.02.2015 Typ Odoslané
24 Odpoveď na správu úradu 03.03.2015 Typ Doručené
25 dodatok k osvedčeniu OZ 27.04.2015 Typ Odoslané
26 Žiadosť o zápis prevodu 28.08.2017 Typ Doručené
27 Doplnenie materiálov 04.09.2017 Typ Doručené
27a Plná moc 04.09.2017 Typ Doručené
27b Doklad o prevode 04.09.2017 Typ Doručené
28 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.09.2017 Typ Platba
29 dodatok k osvedčeniu OZ 15.11.2017 Typ Odoslané
30 Žiadosť o opravu 22.11.2017 Typ Doručené
31 oprava dodatku k osvedčeniu 13.12.2017 Typ Odoslané
32 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.10.2020 Typ Doručené
33 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.04.2021 Typ Doručené
34 vyžiadanie poplatku za obnovu 21.04.2021 Typ Odoslané
35 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.04.2021 Typ Platba
36 dodatok k osvedčeniu OZ 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 62101
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa EUROSTUDIO spol. s r.o.
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.05.2011 Axel Springer AG Axel Springer Verlag AG
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.05.2011 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.03.2015 Axel Springer SE Axel Springer AG
4 Prevod majiteľa 14.11.2017 Axel Springer Auto-Verlag GmbH Axel Springer SE
5 Zápis alebo zmena zástupcu 14.11.2017 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o. ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku