Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 6209-2008
(111)  Číslo ochrannej známky  224624 
(151)  Dátum zápisu  17.04.2009 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.10.2018 
(210)  Číslo prihlášky  6209-2008 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.10.2008 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.06.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 42, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamná činnosť v zdravotníctve.
41 - Organizovanie a vedenie odborných podujatí, seminárov, konferencií v oblasti zdravotníctva, vydávanie odborných kníh, periodických a neperiodických publikácií v oblasti zdravotníctva.
42 - Vykonávanie laboratórnych skúšok v medicíne pre vedecký výskum.
44 - Zdravotnícka starostlivosť, vykonávanie laboratórnych skúšok v medicíne týkajúce sa ošetrovania a liečenia osôb (nie pre vedecký výskum na lekárske využitie), laboratórna diagnostika, poradenstvo v oblasti zdravotníctva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.11.24, 26.04.15, 02.09.18, 03.11.01, 26.04.14, 29.01.01, 25.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, biela, sivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Unilabs Slovensko, s. r. o.; Záborského 2, 036 01 Martin; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  997426 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  09. 10. 2008; 22. 03. 2010 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  BG; CZ; PL; RO; UA 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2009 01/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.06.2009 06/2009 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 06.07.2009 07/2009 XA3M
4 Medzinárodne zapísané ochranné známky 07.09.2010 09/2010 XA3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.10.2011 10/2011 TC3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.05.2013 05/2013 PD3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.06.2013 06/2013 PD3M
8 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.04.2015 04/2015 TC3M
9 Obnovené ochranné známky 02.07.2019 07/2019 ND3M
10 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.04.2020 04/2020 PE3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.04.2020 04/2020 PE3M
12 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 26.05.2021 10/2021 TC3M
 
POZ 6209-2008
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 6209-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.10.2008 Typ Doručené
1a Plná moc 09.10.2008 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 09.10.2008 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 09.10.2008 Typ Doručené
2a Plná moc 09.10.2008 Typ Doručené
2b Vyjadrenie označenia 09.10.2008 Typ Doručené
2c Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.10.2008 Typ Doručené
3 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 23.10.2008 Typ Odoslané
4 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 23.10.2008 Typ Odoslané
5 výsledok rešerše 20.10.2008 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.10.2008 Typ Odoslané
7 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.10.2008 Typ Platba
8 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 24.10.2008 Typ Platba
9 Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.11.2008 Typ Doručené
9a Zoznam tovarov a služieb (FR) 14.11.2008 Typ Doručené
10 36 Poplatok 20.11.2008 Typ Platba
11 pokyn na zverejnenie POZ 24.11.2008 Typ Interné listy
12 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 05.12.2008 Typ Odoslané
13 vyžiadanie poplatku v CHF 05.12.2008 Typ Odoslané
14 sprievodný list do OMPI 05.12.2008 Typ Odoslané
15 List z OMPI 09.03.2009 Typ Doručené
16 odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 19.03.2009 Typ Odoslané
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.04.2009 Typ Odoslané
18 Notifikácia z OMPI 20.04.2009 Typ Doručené
19 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 21.04.2009 Typ Odoslané
20 dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2009 Typ Odoslané
21 Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 21.01.2010 Typ Doručené
22 Žiadosť o územné rozšírenie 22.03.2010 Typ Doručené
23 34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 26.03.2010 Typ Platba
24 Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 20.04.2010 Typ Odoslané
25 vyžiadanie poplatku v CHF 20.04.2010 Typ Odoslané
26 sprievodný list do OMPI 20.04.2010 Typ Odoslané
27 Notifikácia z OMPI 15.07.2010 Typ Doručené
28 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 16.07.2010 Typ Odoslané
29 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2010 Typ Odoslané
30 Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 29.11.2010 Typ Doručené
31 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.07.2011 Typ Platba
32 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.07.2011 Typ Doručené
33 dodatok k osvedčeniu OZ 11.08.2011 Typ Odoslané
34 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 06.03.2013 Typ Doručené
34a Zmluva 06.03.2013 Typ Doručené
34b Plná moc 06.03.2013 Typ Doručené
35 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 11.03.2013 Typ Doručené
35a Zmluva 11.03.2013 Typ Doručené
35b Plná moc 11.03.2013 Typ Doručené
36 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.03.2013 Typ Platba
37 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.03.2013 Typ Platba
38 všeobecný referátnik 22.03.2013 Typ Odoslané
39 dodatok k osvedčeniu OZ 27.03.2013 Typ Odoslané
40 Odpoveď na správu úradu 05.04.2013 Typ Doručené
41 dodatok k osvedčeniu OZ 26.04.2013 Typ Odoslané
42 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2013 Typ Platba
43 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.12.2013 Typ Doručené
43a Plná moc 18.12.2013 Typ Doručené
44 všeobecný referátnik 25.03.2014 Typ Odoslané
45 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 16.04.2014 Typ Odoslané
46 vnútrospisový list 07.05.2014 Typ Interné listy
47 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.02.2015 Typ Doručené
47a Doklad o podniku/podnikateľovi 05.02.2015 Typ Doručené
48 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 05.02.2015 Typ Doručené
48a Doklad 05.02.2015 Typ Doručené
49 vyžiadanie poplatku 10.02.2015 Typ Odoslané
50 vyžiadanie poplatku 10.02.2015 Typ Odoslané
51 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 10.02.2015 Typ Platba
52 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.02.2015 Typ Platba
53 všeobecný referátnik 13.02.2015 Typ Odoslané
54 dodatok k osvedčeniu OZ 24.02.2015 Typ Odoslané
55 Doplnenie materiálov 16.04.2015 Typ Doručené
55a Doklad 16.04.2015 Typ Doručené
56 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 14.04.2015 Typ Doručené
57 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 24.04.2015 Typ Platba
58 sprievodný list k výpisu z registra OZ 29.04.2015 Typ Odoslané
59 všeobecný referátnik 18.05.2015 Typ Odoslané
60 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 30.06.2015 Typ Odoslané
61 vnútrospisový list 16.07.2015 Typ Interné listy
62 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.04.2019 Typ Doručené
62a Príloha inde neuvedená 09.04.2019 Typ Doručené
63 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.04.2019 Typ Doručené
64 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.04.2019 Typ Doručené
64a Sprievodný list 09.04.2019 Typ Doručené
65 vyžiadanie poplatku za obnovu 02.05.2019 Typ Odoslané
66 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 17.05.2019 Typ Platba
67 dodatok k osvedčeniu OZ 27.05.2019 Typ Odoslané
68 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 10.01.2020 Typ Doručené
68a Sprievodný list 10.01.2020 Typ Doručené
68b Príloha inde neuvedená 10.01.2020 Typ Doručené
68c Plná moc 10.01.2020 Typ Doručené
69 vyžiadanie poplatku 30.01.2020 Typ Odoslané
70 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 03.02.2020 Typ Platba
71 výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 05.02.2020 Typ Odoslané
72 Odpoveď na správu úradu 06.02.2020 Typ Doručené
72a Plná moc 06.02.2020 Typ Doručené
72b Plná moc 06.02.2020 Typ Doručené
73 dodatok k osvedčeniu OZ 27.02.2020 Typ Odoslané
74 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 26.04.2021 Typ Doručené
74a Plná moc 26.04.2021 Typ Doručené
74b Výpis z obchodného registra 26.04.2021 Typ Doručené
74c Príloha inde neuvedená 26.04.2021 Typ Doručené
74d Plná moc 26.04.2021 Typ Doručené
74e Výpis z obchodného registra 26.04.2021 Typ Doručené
75 dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2021 Typ Odoslané
POZ 6209-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.08.2011 Alpha medical, a.s. Alpha medical, a.s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.02.2015 Alpha medical, s.r.o. Alpha medical, a.s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.04.2021 Unilabs Slovensko, s. r. o. Alpha medical, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku