Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 62050
(111)  Číslo ochrannej známky  171351 
(151)  Dátum zápisu  30.09.1992 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.06.2011 
(210)  Číslo prihlášky  62050 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.06.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Prípravky čistiace, umývacie, leštiace, mydlárske, apretačné, kozmetické. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DRIFT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Severochema, družstvo pro chemickou výrobu; Vilová 333/2, 461 71 Liberec; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; ul. 29. augusta 15E , 811 08 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.06.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 06.11.2001 11/2001 ND3M
2 Obnovené ochranné známky 04.08.2011 08/2011 ND3M
 
POZ 62050
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 62050
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 04.06.2001 Typ Doručené
2 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.06.2001 Typ Doručené
3 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.07.2001 Typ Platba
4 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2001 Typ Odoslané
5 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.05.2011 Typ Doručené
6 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.05.2011 Typ Platba
7 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2011 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.10.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.05.2021 Typ Doručené
9a Sprievodný list 04.05.2021 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.05.2021 Typ Platba
POZ 62050
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku