Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 620-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  620-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Propagačné, reklamné a inzertné materiály v papierovej forme, knihy, časopisy, letáky, tlačoviny, brožúry, tlačivá, plagáty, prospekty, pohľadnice, fotografie.
35 - Vydávanie reklamných a náborových textov.
41 - Vydavateľská a publikačná činnosť, výchova a vzdelávanie v oblasti zdravotníckej starostlivosti, organizovanie prednášok, seminárov, konferencií, kurzov v oblasti zdravotníckej starostlivosť.
44 - Služby zdravotných zariadení, služby súkromných kliník, poskytovanie služieb v oblasti zdravotníckej starostlivosti, lekárske vyšetrenia, diagnostické vyšetrenia, plánovanie a riadenie liečby, konzultačné a poradenské služby v oblasti zdravotnej starostlivosti, farmaceutické poradenstvo, poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore ortopédia a protetika. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.08, 27.05.01, 27.99.19, 27.05.11, 27.05.15, 29.01.04, 02.01.08, 02.01.23, 02.01.16 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.; Záhradnícka 4880/42, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 620-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 620-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.03.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 03.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.03.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.03.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.04.2021 Typ Odoslané
POZ 620-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku