Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 620-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  245187 
(151)  Dátum zápisu  06.06.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  620-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.03.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.07.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.07.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 37, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s kovovými rebríkmi, s kovovými lešeniami, s kovovými kaďami, s kľúčmi, s klincami, s kovovými stenovými príchytkami, s kovovými vodiacimi lištami, s kovovými ozdobnými lištami, s dekoračnými rohovými lištami, s kovovými lištami, s kovovými rúčkami, s rukoväťami na náradie, s kovovými rúčkami na metly, s držiakmi nástrojov (časti strojov), s kefami (časti strojov), s čerpadlami, s pumpami (stroje), so strojmi a s prístrojmi na čistenie (elektrické), so strojmi na brúsenie kože, s nástrojovými brúskami, s ostričkami (stroje), s brúskami (stroje), s hobľovačkami, s drážkovými hoblíkmi, s brúsnymi kameňmi (časti strojov), s nožnicami, s rezačkami, s nožmi pre domácich majstrov (skalpely), s brúsnymi nástrojmi, s brúsnymi kotúčmi, s nebožiecmi (ručné vrtáky), s perforovačkami (ručné nástroje), s hoblíkmi (ručné nástroje), s rydlami (ručné nástroje), s ryteckými ihlami, s pinzetami (klieštiky), s pílkami (ručné náradie), s pilníkmi (nástroje), s rašpľami (ručné nástroje), so šmirgľovými pilníkmi, s rozpínačkami (ručné náradie), so šidlami (ručné nástroje), s dlátami, s tvárovými štítmi (ochranné pracovné prostriedky), s ochrannými maskami, s ochrannými rukavicami, s ochrannými prilbami, s osobnými ochrannými prostriedkami proti nehodám, s ochrannými azbestovými rukavicami, s ochrannými odevmi a s ochrannou obuvou proti úrazom, proti ožiareniu a proti ohňu, s vodovými farbami (akvarely), s paletami pre maliarov, s maliarskymi stojanmi, s maliarskymi plátnami, s opierkami na ruky pre maliarov, so škatuľami s farbami (školské pomôcky), s lepidlami na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, s lepiacimi páskami na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, s glutínom (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť), s lepiacimi gumami na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, s vyzinou (želatína) na kancelárske použitie a pre domácnosť, s pogumovaným plátnom pre papiernictvo, s farbiacimi páskami, s farbiacim plátnom do rozmnožovacích strojov, s bridlicami (na kreslenie), s pauzovacím plátnom, s korekčnými lakmi (kancelárske potreby), s pomôckami na vymazávanie, s dávkovačmi lepiacej pásky (kancelárske potreby), s gumičkami (kancelárske potreby), s tubami z kartónu, s modelovacou hlinou, s ceruzkami, s tuhami do ceruziek (náplne), s násadami na ceruzky, s mechanickými ceruzkami, s pastelkami, so značkovacími perami (papiernický tovar), so strúhadlami na ceruzky (elektrické aj neelektrické), s gumenými páskami na kancelárske použitie, s materiálmi na pečatenie, s pečatnými voskami, s pripináčikmi, s výšivkovými vzormi, s litografickou kriedou, s obtlačkami, s grafikami, s rysovacími potrebami, s leptanými štočkami, s kancelárskymi potrebami okrem nábytku, so šablónami na kreslenie a maľovanie, s podkladmi na tlačenie, nie textilné, s etiketami okrem textilných, so zinkografickými štočkami, s kopírovacími ihlami na rysovanie alebo kreslenie, s modelovacími pastami, s modelovacími hmotami, s polymérovou modelovacou hmotou, s olejotlačami, s písacími súpravami (papiernický tovar), s mastenecom (krajčírska krieda), s nožmi na papier (kancelárske potreby), s kaligrafickými štetcami, s laminovačkami na dokumenty (kancelárske potreby), s hrnčiarskou hlinou (surovina); poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
37 - Hladenie alebo brúsenie pemzou; ostrenie a brúsenie nožov; precínovanie (opravy); ničenie škodcov (nie v poľnohospodárstve); poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
40 - Apretovanie textílií; úprava papiera (apretovanie); ohňovzdorná úprava tkanín; vodovzdorná úprava textilu; kalandrovanie tkanín; laminovanie; pozlacovanie, pokovovanie zlatom; postriebrovanie, pokovovanie striebrom; poniklovanie; galvanizácia, elektrolytické pokovovanie; cínovanie, pokovovanie cínom; chrómovanie; kadmiovanie; kalenie kovov; spájkovanie; tónovanie skla; kreslenie, rytie laserom; rytie, gravírovanie; rámovanie obrazov; odstraňovanie pachov z ovzdušia; spracovanie papiera; hobľovanie; frézovanie; obrusovanie; opracovávanie dreva; vypaľovanie keramiky; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.01, 26.04.09, 26.04.04, 26.04.98, 26.04.08, 26.04.24, 26.04.19, 27.05.24, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Color Centrum, s. r. o.; Bratislavská 85, Pezinok 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Zliechovská ulica 341/55, Košeca 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  31.03.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.07.2015 7/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.07.2017 7/2017 FH3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.05.2019 5/2019 PC3M
 
POZ 620-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.05.2015 104,50 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 17.09.2015 27,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.03.2016 10,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.02.2019 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 620-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 31.03.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 31.03.2015 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 31.03.2015 Typ Doručené
Plná moc 07.04.2015 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 23.04.2015 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.05.2015 Typ Platba
výsledok rešerše 27.05.2015 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 27.05.2015 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 16.09.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 21.09.2015 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 04.11.2015 Typ Doručené
Plná moc 04.11.2015 Typ Doručené
výzva na doplnenie podania námietok 04.11.2015 Typ Odoslané
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 12.11.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.01.2016 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty 16.02.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.03.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
konečná lehota na vyjadrenie k námietkam 23.03.2016 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.04.2016 Typ Platba
Žiadosť inde neuvedená 14.04.2016 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 03.05.2016 Typ Doručené
všeobecný referátnik 10.05.2016 Typ Odoslané
Vyjadrenie k námietkam 17.05.2016 Typ Doručené
zaslanie vyjadrenia protistrany 24.05.2016 Typ Odoslané
Vyjadrenie k námietkam 12.07.2016 Typ Doručené
rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 21.12.2016 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 27.01.2017 Typ Doručené
Podanie rozkladu 27.01.2017 Typ Doručené
predkladacia správa k rozkladu 04.04.2017 Typ Interné listy
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 05.04.2017 Typ Odoslané
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 28.04.2017 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 28.04.2017 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 02.05.2017 Typ Interné listy
Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 09.05.2017 Typ Odoslané
pokyn na zápis po zverejnení 26.05.2017 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.06.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 24.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 24.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 24.01.2019 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 28.01.2019 Typ Doručené
Doklad o prevode 28.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 28.01.2019 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 14.02.2019 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.02.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 29.03.2019 Typ Odoslané
POZ 620-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 21.03.2019 Color Centrum, s. r. o. Amonra Global s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 21.03.2019 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku