Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 61885
(111)  Číslo ochrannej známky  171968 
(151)  Dátum zápisu  31.05.1993 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.05.2021 
(210)  Číslo prihlášky  61885 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.05.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.09.1993 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické kalkulačky, počítače a ich periférne vybavenie vrátane tlačiarní, televízne, rádiové a telefónne prístroje, faxy, magnetofóny, pohon pružných diskov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.05.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd.; 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.09.1993 03/1993 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 11.09.2001 09/2001 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 11.09.2001 09/2001 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.12.2007 12/2007 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 06.06.2011 06/2011 ND3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.07.2017 07/2017 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 28.04.2021 08/2021 ND3M
 
POZ 61885
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 61885
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 23.05.1991 Typ Doručené
2 pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
3 pokyn na zverejnenie POZ 28.05.1993 Typ Interné listy
4 Osvedčenie Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.05.2001 Typ Doručené
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.05.2001 Typ Doručené
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2001 Typ Platba
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.05.2001 Typ Platba
9 Plná moc 01.06.2001 Typ Doručené
10 dodatok k osvedčeniu OZ 30.07.2001 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.10.2007 Typ Doručené
11a Plná moc 04.10.2007 Typ Doručené
11b Doklad 04.10.2007 Typ Doručené
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.10.2007 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 05.11.2007 Typ Odoslané
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.03.2011 Typ Doručené
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.03.2011 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2011 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 05.04.2017 Typ Doručené
18 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.04.2017 Typ Platba
19 Doplnenie materiálov 27.04.2017 Typ Doručené
19a Plná moc 27.04.2017 Typ Doručené
20 všeobecný referátnik 22.05.2017 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 21.06.2017 Typ Doručené
22 vyžiadanie poplatku 26.06.2017 Typ Odoslané
23 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 10.07.2017 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 17.07.2017 Typ Odoslané
25 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.09.2020 Typ Doručené
26 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.03.2021 Typ Doručené
26a Plná moc 06.03.2021 Typ Doručené
27 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.03.2021 Typ Platba
28 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2021 Typ Odoslané
POZ 61885
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.06.2001 Hořejš Milan JUDr. Ing., advokát Hořejš Milan JUDr. Ing., advokát
Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.06.2001 CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA, also trading as CITIZEN WATCH CO.,LTD. CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA /CITIZEN WATCH CO.,LTD./
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.10.2007 Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd. CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA, also trading as CITIZEN WATCH CO.,LTD.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.05.2017 Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 11.07.2017 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku