Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 6184-2005
(111)  Číslo ochrannej známky  215519 
(151)  Dátum zápisu  12.10.2006 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.10.2015 
(210)  Číslo prihlášky  6184-2005 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.10.2005 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.07.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť, poskytovanie informácií obchodného charakteru, spracúvanie analytických prehľadov a odvetvových analýz, informačné a databázové služby, čitateľská anketa.
41 - Organizácia spoločenských akcií, organizácia súťaží a vyhlasovanie ich výsledkov, propagácia výhercov súťaže alebo ankety. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Banka roka 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  27.10.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.07.2006 07/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2006 12/2006 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.10.2008 10/2008 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.11.2009 11/2009 PC3M
5 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.03.2010 03/2010 QB3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
8 Obnovené ochranné známky 07.01.2016 01/2016 ND3M
9 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 02.05.2016 05/2016 QC3M
10 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2019 05/2019 PE3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
12 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33205358 1 TREND Holding, spol. s r.o. nevýlučná 14.01.2010 neplatná
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 11.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 6184-2005
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 6184-2005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.10.2005 Typ Doručené
1a Plná moc 27.10.2005 Typ Doručené
1b Doklad o podniku/podnikateľovi 27.10.2005 Typ Doručené
1c Doklad o príznačnosti 27.10.2005 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.11.2005 Typ Platba
3 výsledok rešerše 27.04.2006 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 27.04.2006 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.10.2006 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.01.2008 Typ Doručené
6a Plná moc 16.01.2008 Typ Doručené
7 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 24.01.2008 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2008 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.07.2008 Typ Doručené
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.07.2008 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 11.09.2008 Typ Odoslané
12 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.08.2009 Typ Doručené
12a Doklad o prevode 03.08.2009 Typ Doručené
12b Plná moc 03.08.2009 Typ Doručené
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.08.2009 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 23.09.2009 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 25.11.2009 Typ Doručené
15a Licenčná zmluva 25.11.2009 Typ Doručené
16 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 22.12.2009 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2010 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
18a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
18b Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
18c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
19 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
20 Doplnenie materiálov 04.08.2015 Typ Doručené
21 všeobecný referátnik 06.08.2015 Typ Odoslané
22 dodatok k osvedčeniu OZ 17.08.2015 Typ Odoslané
23 Výpoveď plnej moci 10.09.2015 Typ Doručené
24 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.09.2015 Typ Doručené
25 vyžiadanie poplatku za obnovu 07.10.2015 Typ Odoslané
26 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.10.2015 Typ Platba
27 všeobecný referátnik 27.10.2015 Typ Odoslané
28 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.10.2015 Typ Platba
29 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2015 Typ Platba
30 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 27.11.2015 Typ Odoslané
31 Žiadosť o zápis prechodu 30.11.2015 Typ Doručené
31a Žiadosť o zápis zástupcu do registra 30.11.2015 Typ Doručené
31b Plná moc 30.11.2015 Typ Doručené
31c Doklad o prechode 30.11.2015 Typ Doručené
32 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
33 Žiadosť o zápis prechodu 08.12.2015 Typ Doručené
33a Plná moc 08.12.2015 Typ Doručené
33b Výpis z obchodného registra 08.12.2015 Typ Doručené
34 všeobecný referátnik 17.12.2015 Typ Odoslané
35 Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 18.12.2015 Typ Doručené
36 Žiadosť inde neuvedená 03.02.2016 Typ Doručené
37 Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 04.02.2016 Typ Doručené
38 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 07.03.2016 Typ Odoslané
39 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.03.2016 Typ Platba
40 dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Typ Odoslané
41 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
42 všeobecný referátnik 13.10.2016 Typ Odoslané
43 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
43a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
43b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
43c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
44 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
44a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
44b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
44c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
45 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.02.2019 Typ Platba
46 výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 12.03.2019 Typ Odoslané
47 Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Typ Doručené
47a Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Typ Doručené
47b Doklad preukazujúci zánik záložného práva 14.03.2019 Typ Doručené
48 dodatok k osvedčeniu OZ 27.03.2019 Typ Odoslané
49 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
49a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
49b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
49c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
49d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
50 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
51 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
52 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
52a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
52b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
52c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
52d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
52e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
52f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
52g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
53 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Typ Platba
54 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 6184-2005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.01.2008 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. Advokátska kancelária Adamčík a partneri, Ruščák Róbert, Mgr.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.08.2008 TREND Holding, spol. s r. o. TREND Holding, spol. s r. o.
3 Prevod majiteľa 21.09.2009 TREND Representative, s.r.o. TREND Holding, spol. s r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 21.09.2009 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2015 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
6 Prevod majiteľa 04.12.2015 News and Media Holding a.s. TREND Representative, s.r.o.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 04.12.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
8 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku